هو الله- ای یار حق پرست کلمه حق در افواه ناس...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (282) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 199

هو الله

ای یار حق پرست کلمه حق در افواه ناس متداول ولی کل از آن غافل لفظی بر زبان برانند ولی از معنای آن ذاهل نام بپرستند نه صاحب نام بدامن اسم بیاویزند ولی با مسمی نیامیزند اینست سبب احتجاب کل الحمد لله تو حق را یافتی و صاحب نام را شناختی و بآتش محبت حق بگداختی و علم ثبوت بر پیمان برافراختی در آینده انشاء الله مأذون حضور خواهی شد و علیک البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات