هو الله- ای یار قدیم و رفیق و ندیم اگر بدانی...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (290) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 205

هو الله

ای یار قدیم و رفیق و ندیم اگر بدانی که عبدالبهآء الآن بچه حالتی و شوق و ولهی بنگارش این نامه پرداخته البته از شدت وجد و طرب برقص آئی و فریاد یا بشری و یا طوبی لی برآری حلول عید مولود حضرت موعود مبارک است و متیمن و علیک البهآء (ع ع)

منابع
محتویات