هو الأبهی- یا من انجذب بنفحات الله آنچه مرقوم...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (305) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 218

هو الابهی

یا من انجذب بنفحات الله آنچه مرقوم نموده بودید بکمال اشتیاق قرائت گردید و مضامین چون شهد و انگبینش مذاق را شیرین نمود چه که مدل بر استقامت بر امر الله و ثبوت و رسوخ بر عهد و میثاق الله بود جمال مبارک روحی لعتبته السامیة فدا این ذرات فانیه را محض الطاف خفیه تربیت فرمود و بفضل و موهبت قبول نمود که در این ایام بفرائض عبودیت قیام نمائیم و در آستان مبارک پاسبان باشیم و ذره آسا در شعاع شمس دین الله محو و نابود باشیم و بخدمت بپردازیم و خدمتش تبلیغ امر مبارک است که بشرق و غرب نمائیم چون بفرائض عبودیت موفق شویم رخی در ملکوت ابهی روشن کنیم کل بندۀ او هستیم و ذرهء فانیه در شعاع و نور او (ع ع)

اذن تشرف بآستان مطاف ملأ اعلی دارید طوبی لک و بشری لک من ذلک

منابع
محتویات