هو الأبهی- یا من ثبت و نبت و اراد الخیر...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (313) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 224

هو الابهی

یا من ثبت و نبت و اراد الخیر لأحباء الله آنچه مسطور بود ملحوظ افتاد و آنچه مذکور شد مسموع گشت فی الحقیقه کار همان قسم است که مرقوم نموده‌اید این حوادث پریشان مینماید و روح و ریحان میبرد الیوم یوم اتحاد است و وقت وقت اتفاق باتحاد و اتفاق کمر اهل نفاق شکسته گردد و بمحبت و یگانگی بیگانگی از عالم محو شود احبای الهی باید اسباب الفت و محبت و یگانگی عالم گردند تا نور وحدت الهیه در جمیع مراتب طلوع و سطوع نماید مطابق خواهش چیزی مرقوم شد (ع ع)

منابع
محتویات