هو الله- ای یاران باوفای جمال ابهی هر چند...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (327) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 238

هو الله

ای یاران باوفای جمال ابهی هر چند جمیع دوستان در میدان عرفان سمند الهام برانند ولی نفوسیکه در امتحان افتادند و در آتش افتتان چهره افروختند و قدم ثبوت و استقامت نمودند آنانرا مقامی دیگر و منزلتی دیگر و موهبتی دیگر است در ایام خوشی و آسایش هر نفسی خود را مظهر بخشش خداوند آفرینش بیند ولی روز آزمایش معلوم و واضح گردد یکی مانند ذهب ابریز در آتش امتحان جلوه نماید و رخ بگشاید دیگری مانند نحاس منحوس افسرده و پژمرده و سیه رو گردد یکی چون شمع شاهد انجمن شود دیگری مانند بوم شوم در گوشه گلخنی حفره مأمنی جوید یکی فریاد یا بهآء الابهی بلند کند دیگری نعره انی بریء ‌من الله زند یکی سرمست صهبای شهادت کبری شود و دیگری مخمور خمر غرور گردد و باهل شرور پیوسته گردد باری شما حمد کنید خدا را که بفضل و موهبت الهیه در صراط مستقیم ثابت ماندید و عنقریب نابت خواهید گشت هر چند بیچاره و آواره شدید ولی عنقریب شادمان و کامران خواهید شد صد هزار آسودگی فدای این آوارگی و هزاران سرور و حبور قربان این کأس مزاجها کافور از خدا خواهم که سبب ثبوت دیگران شوید و اسباب مسرت دل و جان و علیکم التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات