separator

الواح فرامين تبليغى، دوره اوّل (لوح ششم) – اثر حضرت عبدالبهاء - بر اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد ۳

لوح ششم که بافتخار احبّا و اماء رحمان محافل و مجامع ايالات متّحده و کانادا صبح شنبه هشتم اپريل سنه ١٩١٦ در باغچه خارج روضه مبارکه در بهجی از فم مبارک مرکز ميثاق صادر گشت.

﴿ هو اللّه ﴾

ای نفوس مبارکه من از برای شماها فوز و فلاح ابدی ميخواهم و موفّقيّت تامّه در جهان الهی ميطلبم آرزوی من چنانست که هر يک از شما از افق عالم مانند ستاره صبحگاهی بدرخشد و در اين باغ الهی هر يک شجره مبارکه گردد و فواکه و ثمره ابدی بخشد لهذا شما را بآنچه سبب تأييد آسمانی و روشنائی در ملکوت الهی است دلالت مينمايم و آن اينست که الاسکا اقليم وسيعی است هر چند يکی از اماء رحمان بآن صفحات شتافته و در کتابخانه عمومی بکتابداری معيّن شده و بقدر قوّه در خدمت قصور نمينمايد ولی ندا بملکوت الهی هنوز در آن اقليم وسيع بلند نشده.

حضرت مسيح ميفرمايد که بشرق و غرب عالم رويد و ندا بملکوت الهی کنيد. پس رحمت الهی بايد مشمول بر عموم گردد حال جائز مدانيد که آن اقليم از نسائم صبح حقيقت محروم ماند لهذا تا توانيد بکوشيد و نفوس ناطقی منقطع الی اللّه و منجذب بنفحات اللّه و منزّه و مقدّس از نفس و هوی بآنصفحات بفرستيد که زاد و توشه آنها تعاليم الهی باشد و اوّل خود بآن عمل نمايند بعد ناس را دلالت کنند بلکه انشاء الله انوار هدايت کبری آن اقليم را روشن نمايد و نسائم گلشن محبّت اللّه مشام اهل الاسکا را معطّر کند اگر بچنين خدمتی موفّق شويد يقين بدانيد که تاج سلطنت ابديّه بر سر نهيد و در درگاه احديّت بنده مقبول و مقرّب گرديد.

و همچنين جمهوری مکزيکو بسيار مهمّ است اغلب اهالی آن بلاد کاتوليک متعصّبی هستند ابداً از حقيقت تورات و انجيل و تعاليم جديده الهی خبری ندارند نميدانند اساس اديان الهی يکيست و اين مظاهر مقدّسه حکم شمس حقيقت دارند که از مطالع متعدّده طلوع نموده‌اند اين نفوس غرق در تقاليدند اگر يک نفحه حياتی در اينها دميده شود نتائج عظيمه بخشد ولی بايد نفوسيکه به مکزيکو ميروند بلسان اسپانيولی مألوف باشند و همچنين شش جمهوری امريکای مرکزی که در جنوب مکزيکو واقع شده مانند گواتمالا، هوندوراس، سالوادر، نيکاراگو، کستاريکا، پاناما، و مملک هفتم بلائيز و همچنين نفوسی که بآنصفحات ميروند بايد بلسان اسپانيولی مألوف باشند اهالی اصلی امريکا يعنی هندی‌ها را بسيار اهمّيّت دهيد زيرا اين نفوس مانند اهالی قديمه جزيرة العرب هستند که پيش از بعثت حضرت محمّد حکم وحوش داشتند چون نور محمّدی در ميان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنين اين هنود اگر تربيت شوند و هدايت يابند شبههئی نيست که بتعاليم الهی چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمايند.

جميع اين ممالک اهمّيّت دارد علی الخصوص جمهوری پناما که در آن مرکز محيط اتلانتيک و محيط پاسيفيک بهم ملحق ميشوند و مرکز عبور و مرور از امريکا بسائر قطعات عالم است و در آينده اهمّيّت کبری خواهد يافت و همچنين جزائر وست انديز، مثل کوبا و هايتی، و پورتوريکو، و جاميکا، و همچنين جزائر لسر انتيليز و جزائر باهاما، حتّی جزيره واتلينک بسيار اهمّيّت دارد علی الخصوص دو جمهوری سياهان ‌هایتی، و سانتا دو مينکو که در دسته جزائر گريتر انتيليز واقع شده و همچنين دسته جزائر برمودا که در ميان محيط اتلانتيک است اهمّيّت دارد و همچنين قطعه امريکای جنوبی مثل کلمبيا، اکوادر، پرو، برزيل، بريتيش کينا، دچ گينا، فرنج گينا، بولی‌وييا، چيلی، ارژنتينا، يوروگوای، پاراگوای، و نزئلا و همچنين بعضی جزائر که در شمال و شرق و غرب امريکای جنوبيست نظير فالکلند، آيلند، کالاپاکو، جوان فرناندز، توباکو، ترينيداد‌ آيلند همچنين شهر بهائيّه که در ساحل شرقی برزيل واقع چون مدّتيست باين اسم مسمّی شده تأثيرات اين اسم شديد خواهد بود باری احبّای الهی را بايد همّت بلند باشد و مقاصد ارجمند.

حضرت مسيح ميفرمايد [ طوبی للفقراء لأنّ لهم ملکوت اللّه ] يعنی خوشا بفقراء بی نام و نشان زيرا سرور عالميان گردند.

و همچنين در قرآن ميفرمايد ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ﴾ يعنی ميخواهيم بر نفوس ضعيفه منّت نهيم و آنها را وارث انبيا و مرسلين نمائيم حال وقت آنست که شما ردای تعلّق باين عالم فانی را خلع کنيد و از عالم بشريّت بکلّی منسلخ گرديد ملائکه آسمانی شويد و باين اقاليم سفر نمائيد و اللّه الّذی لا إله إلّا هو هر يک اسرافيل حيات گرديد و نفحه حيات در نفوس سائره خواهيد دميد. و عليکم و عليکنّ التّحيّة و الثّناء.

مناجات

ای خداوند بيهمتا ای ربّ الملکوت اين نفوس سپاه آسمانی تواند امداد فرما و بجنود ملأ اعلی نصرت کن تا هر يک نظير اردوئی شوند و آنممالک را بمحبّت اللّه و نورانيّت تعاليم الهی فتح کنند ای خدا ظهير و نصير آنها باش و در بيايان و کوه و درّه و جنگلها و درياها و صحراها مونس آنها باش تا بقوّت ملکوتی و نفحات روح القدس فرياد زنند توئی مقتدر و عزيز و توانا و توئی دانا و شنوا و بينا. (عبدالبهاء عبّاس)

OV