تواقيع و مكاتبات حضرت شوقى افندى (ولی امر‌الله)

تواقيع و مكاتبات حضرت شوقى افندى (ولی امر‌الله)

مقدمه‌ای بر تواقيع و مكاتبات حضرت شوقى افندى

حضرت ولی امر‌الله - عطيه عظمی، گوهر يکتا، جوهر بی همتا و آخرین شجر عهد و میثاق آئين بهائی ميباشند. آثار حضرت ولی امر‌الله مانند نوشتجات حضرت عبدالبهاء، کلام "مبين" محسوب ميگردد. اين آثار که در مدت ٣٦ سال دوره ولايت ولی امر‌الله و به سه زبان فارسی، عربی و انگليسی صادر شده است، قسمت اعظم تبينات آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء را تشکيل ميدهند. بعبارت ديگر بصراحت ميتوان گفت که بدون درک عميق آثار حضرت ولی امر‌الله- شناخت حقيقی مقام حضرت باب، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و يا اخذ جواهرات مستودعه در آثار ايشان و يا درک اهداف اصلی و مقاصد واقعی آئين بهائی امکان پذير نخواهد بود.

نکته مهم ديگر درباره آثار حضرت ولی امر‌الله آنست که آثار فارسی و عربی و انگليسی ايشان که در مورد آئين مبارک بهائی مرقوم گشته است جميعاً مصون از خطا ميباشد- بدين معنی که- بيانات حضرت ولی امر‌الله در جميع مواردی که مربوط به شرح بيانات امری، و يا مقاصد و يا اهداف مورد نظر در آيات حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء ميباشد، شامل عصمت موهوبی بوده که از جانب حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا به ايشان عطا گرديده است و لذا احترام و اطاعت آن بيانات از وظائف حتميه مومنين با وفای حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء محسوب ميگردد. آثاری که متعلق به حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و يا حضرت باب ميباشند و توسط حضرت شوقی افندی به لسان انگليسی ترجمه گرديده است نبايد به عنوان ترجمه لغوی از يک زبان به زبان ديگر تلقی گردد چه که اين ترجمه‌ها حاوی مقامات تبيينی آثاری است که حضرت ولی امر‌الله به ترجمه آن اقدام فرموده اند. بعبارت ديگر خواندن متون انگليسی "کلمات مکنونه"، "کتاب ايقان"، "لوح شيخ نجفی"، "منتخباتی از الواح مبارکه حضرت بهاءالله"، "لوح فورل" حضرت عبدالبهاء و يا ساير آثاری که حضرت ولی امر‌الله به ترجمه آن اقدام فرموده اند، متحريان حقيقت و عارفان کعبه مقصود را به مقاصد و اهداف صاحبان اين آثار يعنی حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء واقف ميسازد. اين بدين معنى است كه خواندن کتاب ايقان بلسان انگليسی برای آن دسته از خوانندگانی که لسان فارسی نيز ميدانند مفيد است چه که ترجمه كتاب ايقان توسط حضرت ولی امر‌الله حاوی تشريحات تبيينی ميباشد که توجه خواننده را به هدف و مقصود حضرت بهاءالله جلب مينمايد و چه بسا که اين نکات ظريف و دقيق تبيينی در "صورت" کلمات فارسی بوضوح به عرصه شهود در نيايند. لذا اين ترجمه‌ها در واقع حاوی تفسير و تبيين معنی اصل است، يعنی آن معنی و مقصودی که مورد نظر حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء بوده است. از فوائد ديگر اين ترجمه‌ها اعانت به قرائت صحيح اين آثار ميباشد. ترجمه‌های حضرت ولی امر‌الله بعنوان مفتاح و سراج از برای شناخت مفاهيم وعبارات نازله در آثار حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء ميباشند. بيت العدل اعظم الهی، در مقدمه بر نشر ترجمه کتاب اقدس به لسان انگليسی ميفرمايند: حضرت ولی امر‌الله در ترجمه آثار به اين مسْله اساسی توجه مخصوص فرمودند که در زبان انگليسی اسلوبی را اتخاذ فرمايند که هم معنای بيانات مبارکه را دقيقاً برساند وهم در خواننده حالت توجهی را بوجود آورد که معمولاً از تلاوت آيات اصليه حاصل می گردد.... علاوه بر اين احاطه کامله ملهمه حضرت ولی امر‌الله در فهم معانی و مقاصد حقيقی نصوص مبارکه در ترجمه‌های حضرتش پرتو افکنده است ( کتاب مستطاب اقدس - مقدمه ص ۲۰).

از جمله مهمترين آثار فارسی حضرت ولی امر‌الله "لوح قرن" است که پس از گذشت يک قرن از ظهور حضرت اعلی (حضرت باب) نوشته شده و شامل تحليل و بررسی دقيق وقايع مهمه امر بهائی است که در قرن اول آئين بهائی بوقوع پيوسته است. نکته قابل توجه در اين اثر آنست که حضرت ولی امر‌الله علاوه برذکر وقايع تاريخی- ارتباط آن وقايع را با اصول و مبادی امر بهائی نمايان ساخته و بدين وسيله اسباب تدبر وتعمق روحانی در مسائل تاريخی را برای محققين عصر حاضر فراهم ميسازند. همزمان با صدور اين اثر به فارسی، حضرت ولی امر‌الله اثری ديگر به لسان انگلیسی تحت عنوان " God Passes By ( قرن بدیع)" صادر فرمودند که شامل تاريخ تحليلی آئين بهائی از بعثت حضرت باب تا زمان صدور توقيع ميباشد.

از آثار مهم ديگر ايشان "توقيع ١١٣" که در آن به صدمات وارده بر بهائيان ايران اشاره فرموده و نقش مخالفتهای دشمنان را در ارتفاع علم أمر الله توجيه ميفرمايند، میباشد.

در بين آثار قلمی ديگر حضرت ولی امر‌الله "رساله دور بهائی" که ترجمه فارسی The Dispensation of Bahá’u’lláh است، دارای اهميت خاصی ميباشد. در اين اثر بی نظير شارح ملهم، به ذکر مقامات دقيق حضرت باب، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء پرداخته - جميع سوء تفاهمات ممکنه درباره ادعاها و مقامات اين سه شخصيت اصليه آئين بهائی را رفع مينمايند. اين اثر حاوی شالوده اعتقادات آئين بهائی در باره الوهيت، مظهريت و ساير موارد اصولی و مبادی اساسی آئين بهائی ميباشد. قد ظهر یوم المیعاد و ظهور عدل الهی از آثار مهیمنه دیگر حضرت ولی امرالله میباشند که حاوی مبادی اساسی و شرح مقام حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء میباشند و همچنین گلچینی از آثار مبارکه را در ارتباط با مسایل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی عرضه فرموده، اهمیت آن آثار را در پیشرفت امر بهائی و وصول به غایت اصلی آن که ایجاد وحدت و یگانگی اهل عالم است، تأکید مینمایند.