اهم آثار حضرت باب بر اساس سال و مكان نزول

اهم آثار حضرت باب بر اساس سال و مكان نزول

اهم آثار نازله قبل از بعثت در بوشهر و شيراز (قبل از ٥ جمادی الاول ۱۲۶۰هـ)
اهم آثار نازله در شيراز بعد از بعثت و قبل از سفر به اماكن مقدسه (٥ جمادی الاول ۱۲۶۰هـ - ۲٦ شعبان ۱۲۶۰هـ)
اهم آثار نازله در سفر به اماكن مقدسه (۲۶ شعبان ۱۲۶۰هـ - اوايل رجب ۱۲۶۱هـ)
اهم آثار نازله در شيراز بعد از سفر به اماكن مقدسه (اوايل رجب ۱۲۶۱هـ - ۲ شوّال ۱۲۶۲هـ)
اهم آثار نازله در اصفهان (شوّال ۱۲۶۲هـ - گذشته ربيع الاول ۱۲۶۳هـ)
اهم آثار نازله در طى سفر از اصفهان به ماكو (گذشته ربيع الاول ۱۲۶۳هـ - تابستان ۱۲۶۳هـ)
اهم آثار نازله در ماكو تابستان ۱۲۶۳هـ - ٦ جمادی الاول ۱۲۶٤هـ (۷ - ۹ ماه)
اهم آثار نازله در چهریق (اوايل جمادی الثانی ۱۲۶۳هـ - ۲۸ شعبان ۱۲۶۶هـ)

اهم آثار نازله قبل از بعثت در بوشهر و شيراز (قبل از ٥ جمادی الاول ۱۲۶۰هـ)

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
رساله فقهيه (هيچ نسخه‌ای از اين رساله موجود نيست)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
رساله سلوك - ۱
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
رساله تسديد
نسخه
نسخه اصلی
#
٤
عنوان
زيارت جامعه كبيره
نسخه
نسخه اصلی
#
٥
عنوان
تفسير سوره بقره:
نسخه
نسخه اصلی
#
عنوان
- مقدمه تفسير سوره بقره (قبل از بعثت)
نسخه
نسخه اصلی
#
عنوان
- تفسير سوره بقره - آيه (۱ - ۱٤۲) (قسمتى قبل از بعثت)
نسخه
نسخه اصلی

اهم آثار نازله در شيراز بعد از بعثت و قبل از سفر به اماكن مقدسه (٥ جمادی الاول ۱۲۶۰هـ - ۲٦ شعبان ۱۲۶۰هـ

#عنواننسخهنسخه اصلیترجمه انگلیسیملاحظات
#
۱
عنوان
صحيفه مخزوميه (مخزونه)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
۲
عنوان
تفسير سوره يوسف (قيوم الأسماء)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
ملاحظات
#
۳
عنوان
تفسير حديث جاريه (هَمَمْتُ بضرب جاريتي ...)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
٤
عنوان
زيارت امام على (عليه السلام) (جهت ملا على بسطامى)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
٥
عنوان
توقيع خطاب به شيخ محمد حسن نجفي (صاحب الجواهر)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
٦
عنوان
كتاب الواحد
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
۷
عنوان
توقيع اول خطاب به محمد شاه قاجارى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
۸
عنوان
توقيع اول خطاب به حاجى ميرزا آغاسى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
۹
عنوان
سورة الرضوان
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات
#
۱۰
عنوان
رساله بشارت ظهور در مكه و ورود به كربلاء
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
ملاحظات

اهم آثار نازله در سفر به اماكن مقدسه (۲۶ شعبان ۱۲۶۰هـ - اوايل رجب ۱۲۶۱هـ)

بوشهر (۶ رمضان - فجر ۱۹ رمضان ۱۲۶۰هـ)

#عنواننسخهنسخه اصلیملاحظات
#
۱
عنوان
خطبتان در بوشهر:
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
عنوان
- خطبه اول نازله در بوشهر (لابن عمه السيد حسن)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
عنوان
- خطبه ثانى نازله در بوشهر
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۲
عنوان
خطبة في البكارة
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات

کنگان در راه زیارت عصر ۲۰ رمضان ۱۲۶۰هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
خطبه کنگان
نسخه
نسخه اصلی

مسقط در راه زیارت (۲ -۳) شوّال ۱۲۶۰هـ

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به سليمان مفتى مسقط
نسخه

مخا در راه زیارت شوّال ۱۲۶۰هـ

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
رسالة الى العلماء في المخا
نسخه

جده در راه زیارت ذیقعده ۱۲۶۰هـ

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

مكه مكرمه ۱ ذیحجه ۱۲۶۰هـ - ۲۷ذیحجه ۱۲۶۰هــ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
رساله خطاب به شريف مكه
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
رساله خطاب به شريف سليمان مكه
نسخه
نسخه اصلی

بين مكه و مدينه ۲۷ذیحجه ۱۲۶۰هـ - ۷ محرم ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
صحيفة الحرمين (صحيفه بين الحرمين)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
سه خطبه در راه مدینه
نسخه
نسخه اصلی

مدينه منوره ۷ محرم ۱۲۶۱هـ - ٤ صفر ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به سيد على كرمانى
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
توقيع خطاب به حاجى سليمان خان
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
توقيع خطاب به امام حنفى
نسخه
نسخه اصلی
#
٤
عنوان
خطبة في قرب المدينة بمنزل
نسخه
نسخه اصلی

بين مدينه و جده ٤ صفر ۱۲۶۱هـ - ۱۶ صفر ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
خطبة في قرب منزل الصفراء - ۱
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
خطبة في قرب منزل الصفراء - ۲
نسخه
نسخه اصلی

جدة در راه بازگشت از زیارت ۱۶ صفر ۱۲۶۱هـ - ۲۴ صفر ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
خطبة في الجدة
نسخه
نسخه اصلی

مخا در راه بازگشت از زیارت صفر / ربيع الاول ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به ملا حسين بشروئى - ۲ (مخا)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
توقيع خطاب به خال اكبر - ۱ (مخا)
نسخه
نسخه اصلی

مسقط در راه بازگشت از زیارت ربيع الثانی ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به سليمان مفتى مسقط - ۲ (إيابا)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
توقيع خطاب به سلطان عثمانى عبدالمجيد الاول
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
توقيع خطاب به والى بغداد نجيب باشا
نسخه
نسخه اصلی

در کشتی در راه بازگشت از زیارت ۲۴ صفر ۱۲۶۱هـ - اوايل جمادی الثانی ۱۲۶۱هــ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
خطبة أنشأها على السفينة في ذكر الحسين (ع)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
كتاب روح
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
خطبه در علم حروف
نسخه
نسخه اصلی

بوشهر در راه بازگشت از زیارت اوايل جمادی الاول ۱۲۶۱هــ - ۱۹ جمادی الثانی ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلیملاحظات
#
۱
عنوان
صحيفه اعمال سَنَه (صحيفه فاطميه)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۲
عنوان
كتاب فهرست
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۳
عنوان
رساله خصائل (شعائر) سبعه
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٤
عنوان
رساله خطاب به ملا محمد صادق خراسانى - ۱ (شعائر)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٥
عنوان
توقيع خطاب به محمد كريم خان كرمانى
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٦
عنوان
توقيع خطاب به محمد شاه (از بوشهر بعد از حج)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۷
عنوان
توقيع خطاب به ميرزا آغاسى (از بوشهر بعد از حج)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات

كُنارتخته در راه بازگشت از زیارت ۲۴ جمادی الثانی ۱۲۶۱هـ

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به خال اعظم - ۳ (كنارتخته)
نسخه
نسخه اصلی

آنچه در حین زیارت نازل شد، اما مکان آن مشخص نیست

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

اهم آثار نازله در شيراز بعد از سفر به اماكن مقدسه (اوايل رجب ۱۲۶۱هـ - ۲ شوّال ۱۲۶۲هـ)

#عنواننسخهنسخه اصلیملاحظات
#
۱
عنوان
تفسير سوره كوثر
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۲
عنوان
تفسير سوره حمد
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۳
عنوان
صحيفه جعفريه (تفسير دعاى غيبت)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٤
عنوان
تفسير حرف هاء
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٥
عنوان
تفسير سر هاء
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
٦
عنوان
رساله فروع عدليه:
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
عنوان
- رساله فروع عدليه (اصل عربى)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
عنوان
- ترجمه فارسى بتوسّط ملا محمد تقى هراتى
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۷
عنوان
زيارت جامعه صغيره
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۸
عنوان
صحيفه عدليه
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۹
عنوان
دعاى الف (نفى بابيات)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۱۰
عنوان
خطبه رضويه (ذكريه)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات
#
۱۱
عنوان
شرح حديث أبي لبيد مخزومى (يأتي قائمنا ...)
نسخه
نسخه اصلی
ملاحظات

اهم آثار نازله در اصفهان (شوّال ۱۲۶۲هـ - گذشته ربيع الاول ۱۲۶۳هـ)

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
تفسير سوره و العصر
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
تفسير نبوت خاصه
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
شرح حديث (علّمني أخي رسول الله عِلم ما كان ...)
نسخه
نسخه اصلی
#
٤
عنوان
إِشراق في اللوامع الحسينية (التاسعة في الصادر الاول)
نسخه
نسخه اصلی
#
٥
عنوان
رساله غنا
نسخه
نسخه اصلی
#
٦
عنوان
رساله ذهبيه (در جواب سؤالات ملا جواد ويلانى)
نسخه
نسخه اصلی
#
۷
عنوان
رسائل خطاب به منوچهرخان (حاكم اصفهان):
نسخه
نسخه اصلی
#
عنوان
- توقيع خطاب به منوچهرخان (حاكم اصفهان) - ۱
نسخه
نسخه اصلی
#
عنوان
- توقيع خطاب به منوچهرخان (حاكم اصفهان) - ۲
نسخه
نسخه اصلی
#
عنوان
- توقيع خطاب به منوچهرخان (حاكم اصفهان) - ۳
نسخه
نسخه اصلی
#
۸
عنوان
اسئله ملا احمد (يوم قيامه - جناب طاهره - مقام نفسه - غلو)
نسخه
نسخه اصلی
#
۹
عنوان
صحيفه معتمد دوله - منوچهرخان
نسخه
نسخه اصلی
#
۱۰
عنوان
خطبة أنشأها في بلد الصاد
نسخه
نسخه اصلی
#
۱۱
عنوان
در جواب سؤالات ميرزا حسن - وقائع نيگار
نسخه
نسخه اصلی
#
۱۲
عنوان
شرح حديث (يا من دَلَّ على ذاته بذاته) از دعاى صباح
نسخه
نسخه اصلی
#
۱۳
عنوان
شرح كيفيت معراج
نسخه
نسخه اصلی
#
۱٤
عنوان
رساله درباره حكم مبادى حروف و مخارجها
نسخه
نسخه اصلی
#
۱٥
عنوان
شرح حديث (ما من فعل يفعله العبد من خير أو شر ...)
نسخه
نسخه اصلی
#
۱٦
عنوان
بيان تحقيق استفهامات القرآن
نسخه
نسخه اصلی

اهم آثار نازله در طى سفر از اصفهان به ماكو (گذشته ربيع الاول ۱۲۶۳هـ - تابستان ۱۲۶۳هـ)

كاشان ~ ۲ - ٤ ربيع الثانی ۱۲۶۳هـ (۳ شب)

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به اهل كاشان
نسخه
#
۲
عنوان
توقيع خطاب به حاجى ميرزا جانى كاشانى
نسخه

قمرود ۷ - ۸ ربيع الثانی ۱۲۶۳هـ (يك شب)

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

کنارگرد ~ ۱۰ ربيع الثانی ۱۲۶۳هــ (متوقف كردن)

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

كُلين ~ ۱۱ ربيع الثانی ۱۲۶۳هـ - ٤ جمادی الاول ۱۲۶۳هـ (دو هفته)

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به محمد شاه (از كُلين)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
تواقيع خطاب به محمد شاه (در حين سفر كُلين بماكو)
نسخه
نسخه اصلی
#
۳
عنوان
زيارت شاه عبد العظيم
نسخه
نسخه اصلی

سياه دهن

#عنواننسخهنسخه اصلی
#
۱
عنوان
توقيع خطاب به ميرزا آغاسى (از سياه دِهن)
نسخه
نسخه اصلی
#
۲
عنوان
توقيع دوم خطاب به محمد شاه (سياه دهن)
نسخه
نسخه اصلی

زنجان

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

تبريز - (چهل روز)

#عنواننسخه
#
۱
عنوان
نسخه

اهم آثار نازله در ماكو تابستان ۱۲۶۳هـ - ٦ جمادی الاول ۱۲۶٤هـ (۷ - ۹ ماه)

#عنواننسخهنسخه اصلیترجمه انگلیسی
#
۱
عنوان
بيان فارسى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
#
۲
عنوان
بيان عربى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۳
عنوان
دلائل سبعه:
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- دلائل سبعه (فارسى)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
#
عنوان
- دلائل سبعه (عربى)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
٤
عنوان
توقيع سوم خطاب به محمد شاه قاجارى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
#
٥
عنوان
توقيع دوم خطاب به حاجى ميرزا آغاسي
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
٦
عنوان
نه تفسير در قرآن
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۷
عنوان
شرح دعاى صباح
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۸
عنوان
در جواب أسدالله قزوينى
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۹
عنوان
تفسير آيه (قُلْ لَا أَسْأَلُكُم عَلَيهِ أَجْرًا إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی

اهم آثار نازله در چهریق (اوايل جمادی الثانی ۱۲۶۳هـ - ۲۸ شعبان ۱۲۶۶هـ)

#عنواننسخهنسخه اصلیترجمه انگلیسی
#
عنوان
- چهریق قبل از مجلس: اوايل جمادی الثانی ۱۲۶۳هـ - رجب ۱۲۶٤هـ (~ ۳ ماه)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- اروميه قبل از مجلس: رجب / شعبان ۱۲۶٤هـ (~ ۱۰ روز)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- تبريز - مجلس: گذشته شعبان ۱۲۶٤هـ (بعضى روز ها)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- چهریق بعد از مجلس: رمضان ۱۲۶٤ - شعبان ۱۲۶۶هـ ( ~ ۲ سال)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- تبريز - شهادت: شعبان ۱۲۶۶ - ۲۸ شعبان ۱۲۶۶هـ
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۱
عنوان
توقيع چهارم خطاب به محمد شاه (قبل از مجلس)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
#
۲
عنوان
توقيع پنجم خطاب به محمد شاه (بعد از مجلس)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
انگلیسی
#
۳
عنوان
توقيع خطاب به ميرزا آغاسى - خطبه قهريه (از چهريق بعد از مجلس)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
٤
عنوان
كتاب اسماء (چهار شان):
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱۰ : ۲ ] الى [ ۱۹ : ٤]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱۰ : ۲ ] الى [ ۱۹ : ٤]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱۰ : ۲ ] الى [ ۱۹ : ٦]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۲ : ۳ ] الى [ ۹ : ٥]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱ : ٦ ] الى [ ۱۹ : ۹]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱ : ۸ ] الى [ ۱٦ : ۱۱]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱ : ۸ ] الى [ ۱٦ : ۱۱]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱ : ۱۰] الى [ ۱٦ : ۱۱]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱۲ : ۱٥] الى [ ۱۸ : ۱۹]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
عنوان
- [ ۱۷ : ۱۱] الى [ ۱۹ : ۱۹]
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
٥
عنوان
كتاب هيكل الدين
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
٦
عنوان
تفسير دو آيه از هيكل الدين
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۷
عنوان
كتاب پنح شان
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۸
عنوان
كتاب خطاب به علماء تبريز (بعد از مجلس)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۹
عنوان
شرح مقامات مظاهر امر (قسمتى از كتاب پنج شان)
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۱۰
عنوان
كتاب جزاء
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
#
۱۱
عنوان
رسالة في يوم الجمعة على الجبل الشديد
نسخه
نسخه اصلی
ترجمه انگلیسی
OV