بیست و شش مناجات از حضرت عبدالبهاء

حضرت عبدالبهاء
ترجمه شده توسط The Universal House of Justice از فارسی

بیست و شش مناجات از حضرت عبدالبهاء