هو هو - انشقاق قمر را معانی متعدّده است محصور معنی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۴

هو هو

انشقاق قمر را معانی متعدّده است محصور معنی ظاهر نبوده از آنجمله مقصود اضمحلال نفسی است كه قبل از طلوع شمس احديّه از افق محمّديّه ناس مستنير از انوار علوم و حكم و معارف او بودند چون نفوسيكه در كور مسيح قبل از ظهور جمال احمدی در ما بين ناس دعوت بصراط مستقيم و منهج قويم مينمودند و انوار معارف و حكمی كه از مصباح عيسوی و مشكاة مسيحی اقتباس نموده بودند از السنشان ظاهر و ناس بهدايت و دلالتشان و نور حكمت و معرفتشان در سبيل هدايت سلوك مينمودند چون نيّر اعظم و شمس قدم از مشرق يثرب و بطحا ظاهر گشت اين نفوس موفّق بايمان نشدند و از آن شمس افق توحيد مستضی نگشتند لذا اين نجوم ساقط و قمر منشقّ گشت ”چون بر آمد شمس آن شقّ القمر“ اين است كه در انجيل در علامات ظهور بعد ميفرمايد ”تتساقط النجوم و القمر لا يعطی نوره ابداً“ البتّه اشعّه ساطعه كه از شمس حقيقت ظاهر گشته رونق و جلوه هر كوكب منيری را محو ميفرمايد ع ع


منابع
محتویات