هو اللّه - پاك يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۲۴

هو اللّه

پاك يزدانا بينائی و شنوا و مقتدری و توانا صيت نبأ عظيم در جميع اقاليم منتشر و پرتو شمس حقيقت در كلّ آفاق ساطع و باهر ياران در نهايت روح و ريحان و دوستان منجذب روی آن مه تابان زبانها بذكرت همدم و قلوب بنفحات قدست مستبشر دمبدم رويها همه سوی تو و دلها اسير كوی تو و جگرها تشنه جوی تو ندای اسم اعظمت زلزله در آفاق انداخته و قوّت كلمه اتمّت علم بر شرق و غرب افراخته مقبلان كلّ در نهايت تبتّل و ابتهال و مؤمنان در كمال تضرّع بملكوت جمال. پروردگارا كلّ را تأييد فرما و توفيق عطا كن تا سبب آسايش جهان آفرينش گردند و شرق و غرب را آرايش بخشند سبب الفت و اتّحاد عالم گردند و خادم نوع بشر شوند جميع امم را بجان و دل دوست حقيقی گردند و كافّه اديان را در نهايت روح و ريحان يار روحانی شوند ظلمات بيگانگی محو كنند و آواز يگانگی در جهان منتشر فرمايند خداوندا كلّ را در پناه خويش پناه ده و بالطاف بيپايان شادمان و كامران فرما توئی مقتدر و توانا و توئی بيننده و شنوا

ای ياران حقيقی عبدالبهاء شب و روز بياد دوستان پردازد و دمبدم راز آنان گويد و روی مباركشان جويد از پروردگار عالميان اميدوارم كه كلّ بآنچه بايد و شايد مؤيّد گردند و باتّباع شريعت اللّه بتمامها موفّق شوند

ای ياران الهی از قرار مسموع در بعضی بلاد پنجم جمادی الاوّل را عيد ولادت بجهت اين عبد گرفته‌اند هر چند آنان را جز نيّت خير نه و مقصودشان باين واسطه اعلاء كلمة اللّه است و ذكر حقّ در بين خلق امّا بنصّ شريعت الهيّه و امر مبرم پنجم جمادی الاوّل روز مبعث حضرت اعلی روحی له الفداست لهذا بايد آن يوم مبارك را بنام بعثت آن نيّر آفاق آئين گيرند و آرايش نمايند و سرور و شادمانی كنند و يكديگر را بمژده آسمانی بشارت دهند زيرا آن ذات مقدّس مبشّر اسم اعظم بود پس جز ذكر بعثت حضرت اعلی روحی له الفدا در آنروز يعنی يوم پنجم جمادی الاوّل جايز نه زيرا اين نصّ قاطع شريعت الهيّه است امّا ولادت اين عبد در آن يوم واقع گشته اين دليل بر الطاف و عنايات الهيّه است در حقّ اين عبد ولی آن يوم مبارك را بايد يوم بعثت حضرت اعلی دانست و بدايت طلوع صبح حقيقت شناخت و باين سبب بفرح و سرور و شادمانی پرداخت هذا هو الحقّ زنهار زنهار از آنچه ذكر شد تجاوز نگردد زيرا سبب نهايت حزن و كدورت قلب عبدالبهاء شود من از الطاف بيپايان حضرت پروردگار اميدوارم كه ابرار موفّق بعمل شريعت اللّه گردند و سر موئی تجاوز ننمايند و اين نامه را در جميع بلاد منتشر نمايند تا كلّ مطّلع بحقيقت حال شوند و بموجب آن عمل كنند و عليكم التحيّة و الثناء ع ‌ع


منابع
محتویات