هو اللّه - ای منادی پيمان نامه مفصّل شما رسيد و مذاكرات…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۲۶

هو اللّه

ای منادی پيمان نامه مفصّل شما رسيد و مذاكرات و مكالمات كه با آن شخص محترم نموده بوديد معلوم گرديد شما آن شخص را مكتوم بداريد ابداً شهرت ندهيد چنين نفوس را بايد حفظ و صيانت نمود زيرا شهرت سبب خوف و خشيت گردد شما فكر و ذكرتانرا الآن در آن شخص و اتّباع او با كمال وقار و علوّيّت حصر نمائيد و بحكمت تمام روش و سلوك كنيد و كأس سلسبيل را در مقابل عطش شديد بدهيد امّا قضيّه اينكه در صحف از پيش نيز شمّه‌ئی از اين تعاليم الهی موجود آن تعاليم در زمان خود ترويج گشت و تاثير نمود حال در دست ملل مانند آيت منسوخ ميماند بهيچوجه حكمی ندارد ملاحظه در ملّت مسيح كنيد كه حال نفسی بوصايای آنحضرت عمل ننمايد و همچنين نظر باسلام كنيد كه بكلّی از وصايا و نصائح الهی در قرآن بيخبرند لفظی خوانند امّا از معنی بوئی نبرند و همچنين حال هر چند طوائف و ملل سائره از فلاسفه بعضی از الفاظ بر زبان برانند كه دليل بر صلح و سلام باشد يا دلالت بر حسن رفتار كند ابداً حكمی ندارد گفتگوی محض است ولكن وصايا و تعاليم اسم اعظم نافذ در قلوب ثابت در نفوس است آثارش ظاهر انوارش ساطع آياتش باهر و اشاراتش لامع است مثلاً ملك مقتدر امری بر زبان راند فورا مجری و معمول گردد و آثار عجيبه در آفاق ظاهر شود

آن كلمه امروز بعينه اگر شخص مجهولی بگويد و بكمال قوّت بر زبان راند ابداّ تاثيری ندهد و ثمری حاصل نگردد نفوذ كلمه مقتدر دليل بر سلطنت و اقتدار اوست ولی لفظ شخص مجهول دليل بر عجز و ناتوانی او ببين تفاوت ره از كجاست تا بكجا ”هل يستوی الّذين يعلمون و الّذين لا يعلمون“ باری شما نظر باين بيان نمائيد ”حتّی اجعل اورادی و اذكاری كلّها ورداً واحداً و حالی فی خدمتك سرمداً“ و نزد هر عاقلی واضح و مبرهن است كه اليوم جسم عالم مريض است و مرض مزمن و شديد لابدّ بايد كه طبيبی حاذق علاج نمايد هر چند طبيبان از پيش آمدند و اين بيمار را علاج و ترتيبی دادند ولی هر زمانی را حكمی و هر مرضی را دوائی در ايّام سلف مرض نوعی ديگر بود و حال نوع ديگر بايد بنظر حقيقت ملاحظه نمود كه امراض هائله هيكل امكان را بچه معالجه توان نمود البتّه بايد متابعت طبيب حاذق كرد كه آثار حذاقت و مهارت او واضح و مشهود است و بتجربه رسيده است و شبهه نيست كه امروز جميع امراض مزمنه انسانی را داروی اعظم و درياق فاروق اتّحاد و اتّفاق عموم طوائف و ملل و مذاهب بشر است و تعاليم بهاء اللّه از جهت وحدت عالم انسانی در نهايت نفوذ چنانكه ملاحظه مينمائيد كه الآن بسيار واقع كه ملل و مذاهب مختلفه و اجناس متنوّعه و قبائل متنافره جميعاً محفل واحد بيارايند و در نهايت محبّت و الفت و يگانگی معاشرت و مصاحبت كنند و حكم يك جسم و يكجان دارند ديگر چه امريست در عالم كه باين قوّت علم وحدت عالم انسانی را در قطب امكان بلند نموده يا نمايد باندك تفكر معلوم گردد باری اميدوارم كه شخص محترم اوّل پرستار اين مريض عليل گردند و آنچه طبيب حاذق الهی علاج فوری فرموده و درياق اعظم ناميده باين بيمار بنوشانند و معالجه فرمايند و عليك البهاء الابهی ع ع


منابع
محتویات