هو اللّه - ای خويشان و پيوندان هوشمند حضرت كيخسرو خسروی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۲۹

هو اللّه

ای خويشان و پيوندان هوشمند حضرت كيخسرو خسروی فرمود و وفاپروری نمود و سروری كرد و بزرگواری بنمود بآنچه تعاليم جمال مبارك است و نصائح و وصايای اسم اعظم بتمامه قيام كرد فی الحقيقه جانش را فدای اسپراك نمود و جسمش را قربان دوستان فرمود آن نفس طيّب طاهر بملكوت باهر عروج فرمود و آن جان پاك از فراز افلاك در گذشت و در جهان جاويد تابناك گرديد ياران و خويشان او بايد سرفرازی نمايند و مفتخر و متباهی گردند بدرگاه احديّت شكرانه كنند كه چنين نفس مباركی از ايشان در راه حقّ پريشان شد و فدا و قربان گرديد

ای كيخسرو خسرو دو جهانی و شهريار جهان جاودان چه قدر عزيز بودی كه مشام مرا مشكبيز كردی و مانند ذهب ابريز در بوته امتحان رخ بر افروختی و شوری انگيختی و نرد محبّت باختی و كاری ساختی و از اين جهان تنگ و تاريك بعالم نورانی تاختی خوشا بحال تو خوشا بحال تو عبدالبها اميدوار است كه او نيز موفّق بپيروی تو گردد و جان را چنين در محبّت ياران ببازد.

ای خداوند بيمانند اين يار عزيز را بپرور و تاركش را بافسر عطا زينت و زيور بخش ديهيم جهانبانی جهان جاودانی ده و اكليل موهبت آسمانی بر سر گذار مشتاق ديدار بود در محفل تجلّی راه ده و آرزوی مشاهده مينمود پرتو لقا مبذول فرما پروانه مشتاق بود بشمع جمال نزديك فرما بلبل پر احتراق بود بوصل گل فائز كن يارانش را ياوری فرما و صبر و قرار بخش و تحمّل و اصطبار عنايت كن تا در فرقتش از حرقت نجات يابند و از حرمان و هجرانش تسلّی قلب حاصل كنند توئی مقتدر توئی عزيز توئی معين توئی توانا و انّك انت علی كلّ شئ قدير ع ع


منابع
محتویات