هو الله - ای دو منادی امر اللّه جناب ميرزا محمود زرقانی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۳۱

هو الله

ای دو منادی امر اللّه جناب ميرزا محمود زرقانی را بعد از چند سال اجازه طواف مطاف ملأ اعلی داديم حال شما بايد با طائفه ”برهمو سماج“ در كلكته و اطراف ملاقات نمائيد و بقوّتی ملكوتی قلوب آنانرا منجذب نمائيد زيرا اين طائفه بخيال خود مقرّ بجميع انبيا هستند حتّی در محافل خويش ذكر اسم اعظم مينمايند و پيش خود ميگويند كه عقائد و تعاليم اين امر مبارك اسّ اساس مذهب ماست باری در مجامع عمومی آنان نطقی بنمائيد و بشارت بظهور نبأ عظيم بدهيد طائفه در هندوستان ”ثوثيافی“ هستند كه در سنه هزار و هشتصد و هفتاد و پنج در تبّت محفلی تشكيل نمودند و خود را واقف بعلم روح ميدانند و مشربشان وحدة الوجود است با آن طائفه بياميزيد و بنهايت انجذاب بشارت كبری دهيد اين دو طائفه در هندوستان مستعدّند زود منجذب گردند و عليكم التحيّة و الثناء ع ع


منابع
محتویات