هو اللّه - ای منادی ميثاق فيض نامتناهی نيّر آفاق در…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۳۲

هو اللّه

ای منادی ميثاق فيض نامتناهی نيّر آفاق در اين ايّام از جميع اقطار چنان درخشيده و نورانيّت بخشيده كه ظلمات انكار و استكبار مانند ابر متتابعاً در تحليل و محويّت و فناست حضرت جبرئيل در فلك اثير كوس جليل يا بهاء الابهی ميكوبد و سروش پرهوش در عالم بالا نعره يا ربّی الاعلی ميزند چنان اين بانگ و آهنگ ذرّات امكان را بحركت آورده كه اگر بديده بصيرت نظر گردد كلّ اشيا در وجد و طربند و جميع كائنات در شوق و وله لهذا بايد منادی ميثاق صور عهد را بدست گرفته و بالحان بديع روح عبوديّت جمال ابهی بانفس بدمد پس عزم را جزم نما و در هر خطّه و ديار عبور و مرور كن و نفخه صور بدم اين است سزاوار اهل وفا كه بعد از صعود جمال ابهی روحی لاحبّائه الفداء دقيقه‌ئی آرام نگيرند بخدمت آستانش پردازند و در نشر نفحاتش كوشند و عليك البهاء الابهی ع ع


منابع
محتویات