هو اللّه - ای شخص عظيم محترم در جرائد شرق و غرب تفصيل…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۵۴

هو اللّه

ای شخص عظيم محترم در جرائد شرق و غرب تفصيل مجلس صلح ملل كه در تحت رياست شما تشكيل ميشود ملاحظه گرديد و نهايت سرور و فرح حاصل شد كه الحمد للّه در تحت رياست شخصی جليل مجلس صلح ملل تشكيل ميگردد امروز در عالم وجود امر مهمّی اعظم از اين نه زيرا سبب آسايش آفرينش است و راحت جميع ملل و دول و سعادت هزاران از افراد بشر چه امری از اين اعظمتر واضح است كه نهايت اهمّيّت را دارد بلكه سبب نورانيّت شرق و غرب گردد و باعث صورت و مثال الهی در عالم انسانی و جلوه فضائل نامتناهی

لهذا اين مشتاق هرچند با آن سرور آشنائی نداشتم ولی اين امر عظيم و همّت عالی شما سبب شد كه غايبانه نهايت محبّت حاصل نمودم لهذا بتحرير اين نامه پرداختم اين قضيّه صلح ملل را حضرت بهاء اللّه در ايران در شصت سال پيش يعنی در سنه پنجاه و يك مسيحی تاسيس نمود و در اين مدّت در اين خصوص لوائح و الواح بسيار اوّل در ايران نشر فرمود و بعد در سائر جهات نيز انتشار داد تا آنكه در كتاب اقدس كه قريب پنجاه سال پيش نازل شده مسئله صلح عمومی را تصريح فرموده و بعموم بهائيان تكليف فرموده كه بجان و دل در اين امر عظيم جانفشانی نمايند حتّی جان و مال خويش را فدا كنند و ترويج الفت ملل و مذاهب نمايند و اعلان وحدت عالم انسانی در جميع اقاليم عالم كنند

در ايران ملل متعدّده موجود مسلمان و مسيحی و يهود و زردشتی و مذاهب متعدّده نيز موفور بقوّت تعاليم بهاءاللّه چنان تأليف و محبّت در ميان اين ملل و امم حاصل گرديد كه حال مانند برادر و يا پدر و پسر و مادر و دختر با يكديگر متّحد و متّفق و آميزش مينمايند چون در محفل اجتماع كنند اگر شخصی وارد گردد از شدّت الفت و محبّت آنان حيران ماند ابداً اثر اختلاف و جدائی نبيند بعضی از الواح حضرت بهاءاللّه در اين خصوص ترجمه در امريكا شده بطلبيد شايد بدست آيد ملاحظه خواهيد فرمود كه چه اساس متينی حضرت بهاءاللّه در عالم وجود تأسيس فرموده كه عاقبت منتجّ وحدت جميع بشر گردد

همچنين مكاتيب متعدّده بسيار از قلم اين مشتاق صادر آنانرا نيز بطلبيد شايد ترجمه‌اش را در امريكا بيابيد باری حضرت بهاءاللّه در اين نشئه انسانی در حديقه وحدت عالم بشر غرس پر ثمری فرموده اميدوارم كه آنجناب نيز در فكر آبياری اين حديقه هستيد لهذا لازم دانستم كه ممنونيّت و خوشنودی خويش را از آنجناب بيان نمايم تا نام نيك شما در ايران بلكه عموم شرق انتشار يابد تا اهل شرق نام شما را ببزرگواری ياد نمايند و در حقّ شما دعا كنند و طلب تأييد نمايند تا اين مبادی الفت و صلح ملل و دول بل عموم افراد انسانی تأسيس تامّ يابد و انتشار عمومی حاصل نمايد و خواهش از شما دارم كه احترامات فائقانه مرا قبول فرمائيد ع ع


منابع
محتویات