هو اللّه - يا من آمن بجمال لاح علی الآفاق هر چند مدّتيست…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۶۸

هو اللّه

يا من آمن بجمال لاح علی الآفاق هر چند مدّتيست كه مكاتبه و مخابره بظاهر نگرديده ولی هويّت قلب بياد دوستان الهی مهتزّ و چون نسيم متهيّج و چون بحر محيط متموّج اين ايّام اقليم قفقاز استعداد كلّی پيدا نموده بايد همّتی نمود تا بثبوت رسد كه ق و القرآن المجيد است آشيان عنقای مشرق الهی صوت سيمرغ امر اللّه از آن انحا و نواحی بلند گردد و عكس اين جبل پر صفا باشراق و ضيا بر اين فضای بی‌منتهی افتد

گفت ای عنقای حقّ جان را مطاف شكر كه باز آمدی از كوه قاف

تا چه كند قوّه بازوی ياران و البهاء عليك ع ع


منابع
محتویات