هو اللّه - يا من سعی فی سبيل اللّه فی الحقيقة سفر آنجناب…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۷۲

هو اللّه

يا من سعی فی سبيل اللّه فی الحقيقة سفر آنجناب بسمت شيروان و ايروان در نهايت خلوص بود و اين عبد هر وقت بخاطر آوردم روح و ريحان حاصل گشت آن سفر مختصر بود اين سفر مفصّل لهذا بايد بفضل و عنايت جمال مبارك در اين سفر بچنان ارمغانی عازم گردی كه رائحه طيّبه‌اش جميع آن صفحات را معطّر نمايد و بهر اقليم كه عبور و مرور نمائی نفحه از ذكر الهی بمشامشان رسانی جميع اقوال و روايات را فراموش كن و از هر ذكری جز ذكر حقّ خاموش باش و بجان در جوش و خروش آ گوش بحرف بيهوشان مده و از سروش غيب اين ندا را بشنو

گر خيال جان همی هستت بدل اينجا ميا ور نثار جان و دل داری بيا و هم بيار رسم ره اينست گر وصل بها داری طلب ور نباشی مرد اين ره دور شو زحمت ميار

ايّام امتحانست و اوقات افتتان قدم را راسخ نما و قلب را ثابت زلزله شديد است و فتنه رو بمزيد زنهار جمال مبارك و وصايايش را فراموش مكن و سمع را مرهون زخارف قول مكن راه نمايانست و سبيل واضح و عيان وقت ترويج است و هنگام نشر نفحات ربّ عزيز هر كس در ميدان تبليغ بتازد گوی از اين ميدان ببرد و هر نفسی بنفحات حقّ مؤانس گردد رخش چون آفتاب بتابد تو استمداد از ملكوت ابهی جو و استفاضه از ابر ميثاق نما از چشمه پيمان و ايمان يزدان آب خور كه ماء حيوان است و عين تسنيم جنّت رضوان در اين سفر بملاقات بعضی در امتحان و خطر افتی بيدار باش بيدار باش سفر بازمير نما و از آنجا بقفقاز خبر شما بايد متّصل برسد و چنان خبری باشد كه سبب روح و ريحان گردد جميع دوستان را تكبير برسانيد و همين ورقه را بجهت او قرائت نمائيد و البهاء عليك ع ع


منابع
محتویات