هو اللّه - ای مشتاقان جمال دلبر مهربان معشوق عالميان…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۷۵

هو اللّه

ای مشتاقان جمال دلبر مهربان معشوق عالميان و محبوب روحانيان و مقصود ربّانيان و موعود بيانيان چون از عراق اشراق فرمود ولوله در آفاق انداخت و پرتوی نورانی بر اخلاق زد كون بحركت آمد امكان مسرّت يافت حقائق اشياء معانی الهی جست ذرّات كائنات دلبر ربّانی يافت شرق مطلع انوار شد و غرب افق اشراق گشت زمين آسمان شد و خاك تيره تابناك گشت جلوه ملكوت در ملك گرديد و عالم ناسوت انتباه از عالم لاهوت يافت جهان جهان ديگر شد و عالم وجود حياتی ديگر يافت اين آثار روز بروز ظاهر و آشكار شود و اين انوار يوماً فيوماً بتابد و اين نفحه مشكبار آناً فآناً بر اقطار عنبر بار گردد ولی افسوس كه ايرانيان هنوز مانند كوران و كران بخواب غفلت گرفتار نور نبينند و ندا نشنوند و انتباه نيابند و هوشيار نگردند جهدی كنيد سعی نمائيد كه ايران موطن دلبر مهربان است و فارس مبدأ طلوع صبح تابان بلكه بهمّت دوستان اهل آن سامان مشاهده پرتو مه تابان نمايند و از فيوضات ربّ الآيات بهره و نصيب برند و عليكم البهاء الابهی ع ع


منابع
محتویات