هو اللّه - ای بنده ثابت نابت جمال قدم نامه مفصّل ملاحظه…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۸۳

هو اللّه

ای بنده ثابت نابت جمال قدم نامه مفصّل ملاحظه گرديد تا توانيد در اين ايّام تبليغ امر اللّه نمائيد فرصت بسيار خوبی يد قدرت الهيّه فراهم آورده اين فرصت را از دست مدهيد جميع قلوب متوجّه بامر اللّه و جميع گوشها مترصّد استماع كلمة اللّه احزاب ايران كلّ مشغول بخود و اكثری از شدّت نزاع و جدال از حيات و زندگانی بيزار مفرّی ميطلبد و مفرّ و مقرّی و ملجأ و پناهی جز ملكوت ابهی نه كه ولوله و زلزله در آفاق انداخته و عنقريب ايران را معمور و ايرانيان را عزيز در دو جهان نمايد خير خواهی ايران اين است كه جميع ملل و شعوب و قبائل عالم را خاضع و خاشع نمايد هر نفسی كه ثابت بر عهد است و لو بظاهر خواندن ابجد نداند بايد در فكر اعلاء كلمة اللّه و تبليغ باشد ع ع


منابع
محتویات