هو اللّه - ای ثابت بر ميثاق چون نيّر آفاق اشراق بر…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

۸۴

هو اللّه

ای ثابت بر ميثاق چون نيّر آفاق اشراق بر شرق و غرب نمود تفاوت و امتياز ترك و تاجيك و فرانس و بلجيك و فرس و امريك و آسيا و افريك از ميان رفت شليك وحدت عالم انسانی بر خاست اين است كه مشاهده مينمائی كه شرق دست در آغوش غرب نموده و خاور و باختر مانند دو دلبر شيفته يكديگر شده ع ع


منابع
محتویات