هُوالأبهی-الهی الهی ترانی بکلّ ذلّ وانکسار اناجيک فی خفيّات قلبی.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

الهی الهی ترانی بکلّ ذلّ وانکسار اناجيک فی خفيّات قلبی. و سرائر روحی و اقول ربّ ربّ احرس احبّائک فی حصنک الحصين و معقلک المتين و انظر اليهم بعين عنايتک و رعايتک و احفظهم بلحظات حمايتک و کلائتک و اجعلهم آيات التّوحيد النّازلة من سمآء تقديسک و صنهم عن شؤون الهوی ومتابعة النّفس الامّارة بالسّوء. ای ربّ احفظهم من الغرور و اتبّاع خطوات مصدر الشّرور واجذبهم بنفحات قدسک و اجعلهم ثابتين علی امرک و ناصرين لذکرک و مشيرين لنفحائک لئلايهنوا و لايفتروا عند مايذوق عبدک هذا مرّالبلاء و يخوض فی غمار البلايا فی سبيلک او سيق الی مشهد الفداء فی محبّتک اوالقی فی بئرظلماء او طوّحته طوائح البغضاء الی اقصی برية من الغبراء. ای ربّ اشدد ازورهم وقوّ ظهورهم و اشرح صدورهم برحمتک الکبری انّک انت العزيزالمقتدر الکريم

ای احبّای الهی دريای بلايا در تلاطم است و امواج رزايا در تهاجم. دقيقه بر عبد بها نميگذرد مگر آنکه سهام شديده از جهات متعدّده وارد و ذآب کاسره و سباع مفترسه از جهات عديده در هجوم. کأس احزان سرشار است و سحاب آلام مدرارا با وجود اين الحمدللّه شب و روز بذکر ياران الهی مستبشر و بياد دوستان معنوی متذکر مقصود اين است که آنچه وارد گردد و هر مصيبتی که رخ نمايد بعبدالبهاء مبادا دوستان را فتوری و ياران را قصوری حاصل گردد بلکه بايد بيشتر از پيشتر در وله و انجذاب آيندو در نشر امراللّه کوشند يوم ثبوت آن يوم است که انوار استقامت کبری از وجوه احبّاء لمعان نمايد

و همچنين بايد که جميع ياران الهی در نهايت خضوع و خشوع و تذلّل و انکسار بعبوديّت يکديگر قيام نمايند و در منتهای اتّحاد و اتّفاق و الفت و يگانگی بکوشند. اليوم هر خاضع و خاشعی که بهيچوجه رائحه وجود در او نيست و به بندگی جميع دوستان قائم در ملکوت ابهی رويش چون مه تابان تابنده و درخشنده وهدايت بخشنده. ايادی امراللّه چون سرج نورانيه‌اند در هر امری قراری دهند واتفاق نمايند و يا اکثريت آراء حاصل گردد کل بايد اطاعت وانقياد کنند و همچنين بر جميع دوستان الهی بنصّ قاطع رحمانی فرض است که بجان و دل حضرت شهريار عادل را دعا کنند و در اطاعت و انقياد سعی بليغ مجری دارند. والبهاء عليکم. ع ع


منابع
محتویات