هُواللّه-ای بنات ملکوت در قرن سابق بنات ايران بکلّی از تعليم محروم نه مکتبی و نه دبستانی.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنات ملکوت در قرن سابق 1 بنات ايران بکلّی از تعليم محروم نه مکتبی و نه دبستانی. نه معلّمی نه استادی و نه مربّی مهربانی حال در اين قرن عظيم فضل کريم مشمول بنات نيز گرديد مکاتب متعدّده در ايران بجهت تعليم دختران گشوده گشت. ولی تربيت مفقود با آنکه تربيت اعظم از تعليم است. زيرا اعظم فضيلت عالم انسانی است. حال در همدان الحمدللّه تأسيس مدرسه بنات بهائی گرديده. شماها که معلّميد بايد بيشتر از تعليم بتربيت پردازيد. تا بنات را بعصمت و عفّت و حسن اخلاق و آداب پرورش دهيد و تعليم علوم نمائيد. اگر چنين مجری گردد تأئيدات ملکوت ابهی در اوج آن دبستان موج زند اميدم چنين است که موفّق گرديد. وعليکم البهاء الابهی. عبدالبهاء عبّاس  1. همدان، معلّمات مدرسه موهبت علیهن بهاء اللّه الابهی
منابع
محتویات