هُوالأبهی-ای بندگان آستان مقدّس نامه شما رسيد و نهايت…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای بندگان آستان مقدّس 1 نامه شما رسيد و نهايت سرور رخ داد که الحمدللّه در موطن دلبر آفاق محفل روحانی تأسيس و جلوه و اشراق نموده اميدوار گشتم که وقت مرهون آيد تا در خطّه نور شعله طور بر افروزد. و نفوسی مبعوث گردند که آيت هُدی و رايت ملاء اعلی شوند ای ياران روحانی بکوشيد تا سبقت گيريد. زيرا يقين است که در آن سر زمين جلوه نور مبين ظاهر خواهد شد و مطاف مؤمنين خواهد بود. ولی شما بکوشيد تا درين ميدان سبقت بر ديگران گيريد و الّا هيچ شبهه نيست که اقليم نور روشن خواهد شد و فيوضات ربّ غفور احاطه خواهد نمود. سنگستان تاکر گلشن و گلستان خواهد شد از کوه اورنگ آهنگ تنزيه و تقديس بملاء اعلی خواهد رسيد اين مقرّر است و محتوم و عليکم التّحيّة والثّنأ من ملکوت الابهی. ١١ذيقعده. ١٣٣٩حيفا . عبدالبهاء عباس  1. بواسطه آقا میرزا فضل اللّه اعضای محفل روحانی نور
منابع
محتویات