هُواللّه-ای بنده الهی در خصوص مشورت پدر با پسر و پسر…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده الهی 1 در خصوص مشورت پدر با پسر و پسر با پدر در کسب و تجارت استفسار نموده بوديد مشورت در شريعت اللّه از اسّ اساس است و البتّه مقبول است خواه ميان پدر و پسر و يا شخص ديگر کاری بهتر از اين نه. انسان بايد در جميع امور مشورت نمايد از شور بغور مسئله رسد وبآنچه موافق است پی برد توجّه بملکوت غيب ابهی کن و مناجات نما ای يزدان مهربان غريق بحر عصيانم طريق غفران بنما. سراسر قصورم از دام غرور رهائی بخش. جسمانيم روحانی نما. امکانيم رحمانی کن. تشنه مآ ء معينم بعين تسنيم دلالت فرما. مشتاق ديدارم مشاهده انوار ميسّر فرما. از خود بيزارم گرفتار خويش کن. و از عالميان در کنارم نفحه زلف مشگبار بمشامم آر. سرگردانم سر و سامان بخش بيچاره‌ام آواره‌ام پناه ده. مشتاقم بوثاق وصال در آر. در احتراقم نور اشراق ببار. ضعيفم توانا نما. فقيرم کنز غنا عطا کن. دردمندم درمان ده. جريحم مرهم عطا کن. گرفتارم رهائی بخش. پر گناهم از ذلّت عصيان برهان. در ظلّ عنايت مسکن بخش و بصرف موهبت معامله فرما. تا پی بجهان ديگر برم و بکشور ديگر رهبر شوم از کأس طهور سرمست گردم و در ميخانه محبّت می پرست شوم توئی قادر و توانا. و توئی کريم و رحيم و پر عطا. ع ع  1. سمرقند جناب میرزا آقا ابن حاجی میرزا حسین یزدی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات