هُواللّه-ای بنده بها. در خبر است که در يوم رستخيز زمين بيکديگر نزديک گردد.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده بها. در خبر است که در يوم رستخيز زمين بيکديگر نزديک گردد. امّا ندانستند که صنايع بديعه شرق و غرب را همدم نمايد و اکتشافات جديده جنوب و شمال را همراز کند. گمان نمودند که بواسطه عصر و حصر اراضی نزديک يکديگر گردند و حال آنکه از آن چه ثمر بلکه ثمر در اينست که اقاليم شرق و غرب در نفسی از يکديگر خبر گيرند و در يک محفل نشينند و مشورت و مصاحبت نمايند. حال اين قربيّت محصور در اقاليم ارضيّه نه بلکه امکان نزديک لامکان شده و مرکز ادنی قريب ملاء اعلی گشته اتّصالات بين عالم خاک و جهان پاک حاصل شده يک سر سيم در مرکز صدور مرکوز و سر ديگر در ملکوت ربّ غفور و برق الهام واسطه کلام و قوّه جاذبه محبّت اللّه کاشف اسرار جهدی فرما که صدور مرکز الهام گردد و قلوب جولانگاه قوّه جاذبه آسمان و عليک التّحيّة و الثّناء ع ع


منابع
محتویات