هُواللّه-ای بنده حقّ مکتوب شما از پيش جواب داده شد عجيب است که تا حال نرسيده.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده حقّ 1 مکتوب شما از پيش جواب داده شد عجيب است که تا حال نرسيده. حمد خدا را که از ظلمات مدلهمه نجات يافتی و بنورانيّت يا بها الأبهی روشن گرديدی. اقوام خويش را در کمال محبّت و مهربانی بشاطی بحر تقديس خوان و در کمال محبّت انيس و جليس شو و بمدارا گوشزد آنها نما که حضرت اعلی روحی له الفدا بنصّ جليل فرموده. ايّاک ايّاک ان تحتجب بالواحد البيان او بما نزّل فی البيان ميفرمايد در ظهور من يظهره اللّه بواحد بيانی محتجب مشو و واحد بيانی نفس حضرت اعلی و هيجده حروف حيّ است.

و همچنين ميفرمايد بآنچه نازل شده در بيان محتجب مشو يعنی ملاحظه مکن که واحد بيانی مؤمن است يا غير مؤمن و بآنچه در بيان است استدلال مکن بلکه آن جوهر حقيقت را بنفسه لنفسه بشناس و مؤمن شو و لو واحد بيانی ايمان آرد يا نيارد و لو ما فی البيان مطابق آيد يا نيايد.

ملاحظه نما چگونه حجبات را خرق فرموده و بهيچوجه عذری از برای کسی نگذاشت. حال نور بهاءاللّه شرق و غرب را روشن نموده و عالم آفرينش را بحرکت آورده با وجود اين سزاوار است کسانيکه خود را مؤمن بنقطه اولی روحی له الفداء بدانند. از اين امر عظيم محتجب مانند. حيف صد حيف که از اين الطاف بی پايان محروم گردند آن بحر اعظم عنقريب موجی زند که جميع اين کفها را بکنار اندازد و پيش از اين واقعه حتميّه بايد نفوس متنبّه شوند بظلّ ظليل شجر توحيد پناه برند

امة اللّه والده را تحيّت ابدع ابهی برسان و همچنين امة اللّه ضجيع محترمه را از خدا خواهم که اخوی متوفّی آقا رضا را در بحر غفران مستغرق فرمايد و آقا حسن و امة اللّه خديجه را در کهف حفظ و حمايت خويش محروس و مصون دارد. ع ع  1. طهران بواسطه جناب سینا جناب آقا محّمد حسین نراقی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات