هُواللّه-ای بنده حق نامه روحانی آن يار رحمانی ملاحظه گرديد و بر مضامين اطلاع حاصل گشت.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده حق 1 نامه روحانی آن يار رحمانی ملاحظه گرديد و بر مضامين اطلاع حاصل گشت. از افسردگی خاطر و آزردگی جان و دل شکايت نموده بوديد سبب حيرانی شد الحمدللّه باغبان عنايت در خيابان خاطر بطرّاحی گلهای حقائق پرداخته باوجود چنين لطف وجودی چرا بايد آزرده خاطر گردد و دل افسرده شود الحمدللّه توفيق رفيقست نه سلب. و آواره پروانه است و طائف حول شمع محرمی حرمان يعنی چه. در پناه آستانی بی سر و سامان يعنی چه. مطمئن باش و اميدوار و راحت باش و مسرورالحال ملحوظ نظر عنايتی و محفوظ در صون حمايت حضرت احديّت افکار را بکنار گذار و بعون و صون. و صيانت حضرت احديّت اميدوار شو. من کفيل تو هستم خود را عليل گمان مکن. من مهربان توام. خود را سرگردان و حيران مدار. از خداوند ميطلبم که مؤيّد بر کمال سرور گردی. و بفيض موفور و فضل ربّ غفور کمال فرح و حبور يابی. ع ع  1. بیروت جناب عزیزاللّه خان علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات