هُواللّه-ای ثابت عهد و راسخ پيمان. تحرير منير با ورقه يک ماهه مدرسه مبارکه وصول يافت.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ثابت عهد و راسخ پيمان. 1 تحرير منير با ورقه يک ماهه مدرسه مبارکه وصول يافت. از تلاوت نامه و قرائت ورقه نهايت مسرّت حصول گرديد الحمد للّه مدرسه تربيت دبستان حقيقت شد و نونهالان گلشن انسانی در نهايت راستی و درستی بتحصيل فنون و اکتساب علوم پرداختند و معلّمين بزرگوار با نهايت اقتدار بتعليم اطفال برخاستند و آثار توفيق از هر جهت پديدار است. فی الحقيقه آن جناب خادم حقيقی ملکوت ابهائی و بنده صادق مستقيم جمال مبارک. لهذا بخدمتی موفّق گشتی که آثار آن بتسلسل امتداد بقرون و اعصار نمايد و اين همّت عاليه آيت باقيه گردد. اليوم نشر علوم نافعه و اکتشاف اسرار ماديه کائنات و ترويج فنون مفيده و تربيت اطفال از اعظم مواهب حضرت ذوالجلال شمرده ميشود. الحمد للّه شما و معلّمين و مستخدمين آن مدرسه مبارکه باين خدمت فائقه موفقيد. پس باطفال بهائيان مدرسه از قبل اين عبد نهايت سرور ابلاغ داريد. از الطاف جمال مبارک روحی لتربته الفداء اميدوارم که هر يک آيت هُدی گردند و سبب نورانيت اين توده غبرآء.

اميدوارم که حضرت فرج اللّه خان جهل ايرانيان را فرجی گردد و ناظم دبستان عالم انسانی شود نهايت رضايت را از ايشان دارم جناب فاضل شيرازی انشاء اللّه بساز و آوازی موفق شوند که کاشف راز و آيت موهبت حضرت بی نياز گردند جناب ميرزا يوسف خان فی الحقيقه يوسف مصر عبوديت است لهذا موفق بخدمت عالم انسانی گشته. امّا مدرسه تربيت بنات نتائجش ما فوق تصوّر است بشرط آنکه بقا و دوام نمايد اميدوارم که موفق بآن گرديد که در اين مدرسه دخترانی پرورش يابند و دوشيزگانی نشو و نما نمايند که سبب حُسن تربيت و حسن اخلاق جميع نسآء طهران شوند و چون هر يک بظلّ عصمت و عفت نفسی از ياران در آيد اطفال خويش را چنان تربيت نمايد که سبب حسرت ديگران گردد اين است نهايت سرور عبدالبهاء و عليک البهاء الابهی ع. ع  1. طهران مدیر مدرسه تربیت جناب دکتر عطاء اللّه خان علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات