هُوَالأبهی-ای دوستان الهی و ياران حقيقی للّه الحمد…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوَالأبهی

ای دوستان الهی و ياران حقيقی 1 للّه الحمد در آستان مقدس جمال ابهی کل مقبول و مشمول لحاظ عنايت سلطان وجود هستيد. ابواب بخشايش جمال قدم بر وجوه مفتوح و صدور ثابتين بفيض قديم و ميثاق ربّ قيّوم مشروح عواطف ملکوت ابهی محيط بر کبير و صغير و الطاف شمس حقيقت ملاء اعلی رايگان بهر پير و جوان. بحر فضل پر موج است و جنود تأييد فوج فوج ولی بايد حفظ مراتب نمود و قانون وجودی و ما منّا الّا وله مقام معلوم را مراعات کرد اصاغر بايد رعايت و احترام اکابر کنند و اکابر بايد عنايت و مهربانی در حق اصاغر نمايند جوانان بايد خدمت و حرمت پيران نمايند و پيران بايد محافظت و رعايت جوانان نمايند اين حقوق متبادله است.

نه چنان باشد که هر کس خودرأی و مستقل الفکر باشد حضرات مجلّله ايادی عليهم بهاءاللّه هرگاه در مجلسی قراری بفرمايند کل بايد اطاعت و انقياد نمايند و در کمال سرور و رضا مجری دارند زيرا اين اطاعت فرض و واجب است هر نفس وحده پی بعواقب امور نبرد و آنچه اليوم لازم است نداند و رأی مصيب ندارد اگر چنين باشد که مختار مطلق باشد و هر چه پسنديده بيند مجری دارد بکلّی شيرازه امور از هم در رود و امور مختل گردد و پريشانی صوری و معنوی دست دهد. لهذا بايد که هر يک احباب تصوری نمايد و امر مهمّی بخاطر آرد مراجعت بمجلس حضور حضرات ايادی عليهم بهاءاللّه و ثنائه و عزّه و علائه نمايد. هر گاه حضرات ايادی تجويز نمودند معمول دارد و الّا فلا فقره از کتاب اللّه که مدلّ بر اين است در لوحی مرقوم و ارسال شد تا احبای الهی بدانند که چگونه بايد تمکين از ايادی امر داشته باشند و البهاء عليکم اجمعين . ع ع  1. ط احبّای الهی علیهم بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات