هُواللّه-ای سليل حضرت ابراهيم خليل. نامه شما رسيد و…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای سليل حضرت ابراهيم خليل 1. نامه شما رسيد و بشارت انجذاب و اتّحاد و اتّفاق احبّا مورث سرور گرديد. امّا رؤيای آن جناب يعقوب يعقوب تو را ميخواهم تعبيرش اينست که انشاءاللّه روزی آيد که تو را مانند ايليا منادی بملکوت اللّه يابم. امّا هندسه هشت تعبيرش آنست که هشت در ظل نه است از خدا خواهم که در ظلّ جمال مبارک باشی.

امّا پشيمانی و حزن در حقيقت ذات احديّت ممتنع و محال است اين ندامت و حزن در عالم امر است نه در عالم حق در حقيقت کائنات و در مجالی اسماء و صفات است نه هويّت الهيّه در مرايا اگر تشويش و اضطراب و انکسار حاصل شود و ظهور شعاع مختل گردد و لکن در حقيقت آفتاب ابداً انقلابی نه. امّا طبع کتاب منوط باذن و اجازه مرجع است و امّا انقلاب ايران قدری امتداد دارد ولی عاقبت روح و ريحان است. بامة اللّه المقرّبه والده محترمه تحيّت ابدع ابهی ابلاغ داريد و عليک البهاء الابهی. ع ع  1. جناب میرزا یعقوب اخوی خواجه ربیع علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات