هُواللّه-ای سميّ سيّد حصور بحر الطاف بی پايان چنان…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای سميّ سيّد حصور 1 بحر الطاف بی پايان چنان موجی باوج زد که سواحل کائنات از فيض نامتناهی سيراب شد لهذا در عالم ايجاد حرکت و جنبشی عجيب حاصل گشت و برکت و انتعاشی عظيم ظهور يافت عقول صعود نمود و ادراک شديد گشت حرکات سريع گرديد و ترقی در جميع مراتب بنهايت قوت جلوه نمود اين است که اکتشافات عظيمه گشت و مشروعات جليله تأسّس يافت و صنايع بديعه جلوه نمود و اسرار کائنات از حيّز غيب بعرصه شهود ظاهر و هويدا گشت.

پس بايد جميع ياران همّتی نمايان آشکار و عيان کنند تا ايجاد صنعتی جديد فرمايند. يا اکتشاف فنّی بديع کنند يا بمشروعی عظيم پردازند يا قوت و موهبتی در عالم انسانی بنمايند از خدا خواهم که در جميع موارد موفق و مؤيد باشی و عليک البهاء الابهی… ع ع  1. جناب میرزا یحیی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات