هُوالأبهی-ای شعله افروخته نار محبت اللّه در ملکوت ابهی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای شعله افروخته نار محبت اللّه در ملکوت ابهی ذکرت مذکور و در نزد اين محرمان حرم رحمن سعيت مشکور از درگاه منيجير 1 المضطرّ اذا دعا التماس و رجا مينمائيم که نفوس قائمه بر اعلاء ذکر اللّه و انتشار آثار و آيات و بيّناتش را بتأييدات جمال قدم و اسم اعظمش موفق فرمايد تا سبب تنوير قلوب و انشراح صدور و استقامت و ثبوت و تمکّن و رسوخ احباء الهی گردند.

پس ای شمع افروخته انجمن محبت اللّه در سوز و گدازی مغموم مباش و مهموم مباش جنود ملاء اعلی ناصر شماست و قبيل ملائکه مقربين حامی شما از فضل و موهبت الهيه مطمئن باش که آثار قدرت باهره‌اش عنقريب آفاق را منور فرمايد و سطوة برهان الهی ملکوت وجود را احاطه نموده و خواهد نمود احبای بهرام آباد را از قبل اين سرگشته و گمگشته باديه محبت اللّه تکبير ابلاغ فرمائيد و جميع را بنفحات اللّه زنده کنيد و بگوئيد ای متوجهين بملکوت ابهی و مشتعلين بنار محبت اللّه در ظلّ الطاف و عنايت حضرت احديتيد و در سرادق عواطف جليله ربّ پر موهبت لحظات اعين رحمانيه شامل است و فيوضات غمام رحمت متراکم و متتابع انوار شمس حقيقت از مشرق لامکان طالع و لامع و فائض دل باين الطاف خفيه بنديد و از هر قيد و تعلقی دل و جان را برهانيد در اين سبيل قويم و منهج مستقيم سلوک نمائيد. تا اعلام هدی گرديد و آيات باهره ربّ اعلا شويد. فيض قلوب باشيد و روح وجود گرديد در جسم امکان عرق نبّاض باشيد و در هيکل عالم شريان و روح فيّاض و البهاء عليکم. . ع ع  1. يجيب
منابع
محتویات