هُواللّه-ای صادق موافق. چه اسم مبارکی داری هر نفسی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای صادق موافق. 1 چه اسم مبارکی داری هر نفسی مظهر معانی اين اسم باشد يعنی صادق گردد کوکب شارق و نيّر بارق و سيف فارق صفتی محبوب تر از اين نيست و طريقه مقبول تر از اين نه بسا کلمه صدقی که سبب نجات ملتّی شد و بسا شخص خسيس را کلمه راستی عزيز و نفيس نمود و چه بسيار که شخص عزيز محترمی را يک کلمه کذب بکلی از انظار ساقط کرد و از درگاه احديت محروم نمود.

پس ای جان پاک پی صادقان گير و پيروی راستان کن تا بصدق بمقعد صدق رسی و براستی بعزت ابديه فائز گردی. جميع معاصی بيک طرف و کذب بيک طرف. بلکه سيئات کذب افزون تر است و ضرش بيشتر. راست گو و کفر بگو بهتر از آنست که کلمه ايمان بر زبان رانی و دروغ گوئی. اين بيان بجهة نصيحت من فی العالم است. شکر کن خدا را که تو سبب صدور اين نصيحت بجميع نوع انسان شدی. هميشه بنفحات قدس مشغول گرد.

و ناس را بآنچه سبب علوّ و سموّ انسان است و از اخصّ فضائل و خصائل اهل ايمان دلالت نما تا مربّی نفوس گردی و هادی هر گمره پر قصور شوی. اذن حضور خواسته بودی اين ايّام بسيار مشکل چه که بيگانگان در صدد اين آوارگانند و هر روز کتابی تأليف نمايند و از هر قبيله افترائی بزنند و طبع و نشر نمايند و آشنايان نيز ناقض پيمان در سّر سّر نهايت فساد را ميکنند ديگر معلوم است با اين دو مهاجم چه قدر کار مشکل است انشاءاللّه قدری سکون حاصل ميشود آن وقت شما را ميخواهيم. حضرت عندليب را از قبل من تحيت ما لانهايه برسان که همواره بياد و ذکر ايشان مشغولم و عليک التّحية و الثّناء. ع ع  1. شیراز بواسطه جناب عندلیب حدیقه توحید علیه بهاء اللّه جناب میرزا محمّد صادق خبّاز علیه بهاءاللّه
منابع
محتویات