هُواللّه-ای طبيب جسمانی و روحانی. خدماتی که در تنظيم مدرسه تأييد نمودی سبب سرور قلوب گرديد.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای طبيب جسمانی و روحانی 1. خدماتی که در تنظيم مدرسه تأييد نمودی سبب سرور قلوب گرديد. اين از تأييدات الهيّه بود که باين خدمت موفق شدی. بايد شکر نمائی که جهد بليغ و سعی عظيم در اين سبيل مبذول داشتی و يقين است که نتيجه فوز عظيم است و فضل حضرت رحمن و رحيم. حيات انسان فی الحقيقه مانند طرفة العين است. زيرا جماد و احجار و اشجار حياتشان بيش از انسان لهذا زندگانی انسانی در اين جهان فانی اهميّتی نداشته و نخواهد داشت. وليکن توفيقات رحمانيه و تأييدات صمدانيّه چون در حقيقت انسانيه جلوه نمايد اين مدار مباهات است و مورث مسرّات. لهذا بايد همواره بمساعی خيريّه در ترقّی حقايق انسانيّه و ظهور سنوحات رحمانيه بکوشيد و عليک البهاء الابهی ع ع  1. بواسطه جناب زائر -آشور همدانی ایروان جناب سلیمان طبیب علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات