هُواللّه-ای فضل الهی ای عزيز عمو علی وقتی همدم اين…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای فضل الهی 1 ای عزيز عمو علی وقتی همدم اين آواره کوه و صحرا و سرگشته دشت و دريا بود و بسيار مسرور شدم که نامه جناب ميرزا فضل اللّه خان در راه آهن در اقصی بلاد آمريکا بمن رسيد و ذکر عزيز اللّه در آن بود. و همچنين جناب ناظم از الطاف جمال مبارک روحی له الفداء اميدوارم که شمع عمو علی مرحوم را روشن نمائيد و عمو عزيز گردد انوار بهاءاللّه چنان بر قطعه امريکا تابيده که در هر شهری جمعی از مؤمنين موجود و ندای يا بهاءالابهی بلند و عبدالبهاء در کنائس عظمی و مجامع کبری نعره زنان اثبات حقيقت حضرت رسول و حضرت اعلی و طلوع شمس بهاءاللّه مينمايد. و اکثر جرائد نهايت ستايش مينمايند تا بينيد که نيّر آفاق از کوه اورنگ طلوع نموده و حال بر کوه و صحرا و دشت آمريکا از کجا بکجا رسيده چه برهانی اعظم از اين چه قدرتی اعظم از اين. باوجود اين هنوز اهل نور در خوابند و نميدانند که چه موهبتی در حقّ آن خطه و ديار شد و چه تاج افتخاری بر سر اهل نور گذاشته گشته که جواهر زواهرش آفاق را روشن کرده و عليکما البهاء الابهی. عبدالبهاء عباس  1. بواسطه جناب ناظم خراسانی جناب میرزا فضل اللّه خان
    جناب عزیزاللّه نوری علیهما  بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات