هُواللّه-ای منادی پيمان. چنديست در اين صفحات بنشر آيات…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای منادی پيمان 1. چنديست در اين صفحات بنشر آيات بيّنات اوقات ميگذرد و در کنائس عظمی و مجامع کبری صريحاً اثبات نبوّت حضرت رسول و ظهور حضرت اعلی و تجلّی شمس حقيقت روحی لهم الفدآء بدلائل و براهين ميگردد و جميع حاضرين سامع لاتسمع لهم همسا و حين خروج جميع حاضرين ميآيند دست ميگيرند و اظهار ممنونيّت ميکنند. هر يک که بهائی بوده و يا شده علامت اين است که در وقت مصافحه اللّه ابهی ميگويد اين نشانه امتياز است فردی از افراد اعتراض ننمايد زيرا صحبت بنوعی ميشود که ابداً از برای نفسی مجال اعتراض نميمايد.

نوعی تقرير ميشود که عقول و افکار قبول مينمايد و بحسب استعداد و قابليّت حاضرين صحبت ميشود بهر طفلک آن پدر تی تی کند. مقصود اين است که امر مبارک تأسيس و ترويج شود و محبّت در قلوب جلوه نمايد. زيرا نفس محبّت تربيت کند تا باعلی درجات عرفان و ايقان رسد تا بحال در اين ديار نفسی نتوانست ذکری از حضرت رسول عليه السّلام کند علی الخصوص در کنائس بلکه حکايات و روايات عجيبه مفتريه در السن خلق منتشر بود که جميع مستهزآنه ذکر ميکردند يک فقره را ذکر نمايم تا سبب تبسّم شود. و آن اينست که متّصل شنيده ميشود که فلان قضيّه مثل قضيّه محمّد است بعد از فحص معلوم شد که از جمله مفترياتی که در حق حضرت رسول عليه السّلام در اين بلاد منتشر است اين است که چون حضرت ادّعای نبوّت فرمودند قوم معجزه ئی خواستند فرمودند چه ميخواهيد گفتند اين کوه را بگو حرکت کند و نزديک آيد فرمودند پيغمبران متکبر نيستند اگر کوه نزديک نيايد من نزديک ميروم از اين قبيل روايات بسيار است.

ولی حال الحمدللّه در صدر کنائس اثبات نبوّت حضرت ميشود و ابداً نفسی اعتراض ننمايد و جميع گوش ميدهند و ساکت و صامت هستند. اميد است که بعون و عنايت جمال مبارک روحی لاحبّائه الفدآء فرياد اين مور ضعيف طنين شديدی در آذان مستمعين اندازد. انّه يوفّق من يشآء علی مايشآء. هر دهقان بايد تخمی افشاند ديگر انبات منوط بباران نيسان و حرارت و ضياء خورشيد تابان و هبوب نسيم عنايت حضرت يزدان است. باری نفسی از ياران ثابت تقويمی بجهت سال آينده ترتيب نموده چون عبدالبهاء را ابداً فرصتی نيست نزد آن حضرت ميفرستم تا تدقيق و تحقيق نمائيد و بعد از کمال دقّت اگر تصحيح لازم مجری داريد و در نزد جناب آقا ميرزا احمد سهراب اعاده فرمائيد تا بصاحبانش تسليم نمايد و بزودی طبع و تمثيل گردد جميع ياران الهی راتحيت ابدع ابهی ابلاغ نمائيد. و عليک البهاء الابهی. ع ع  1. طهران حضرت ادیب دبستان الهّی علیه بهآءاللّه الابهی
منابع
محتویات