هُواللّه-اين آفتاب فلک اثير را اشراق بر آفاق است و جميع کائنات ارضيّه بفيض تابشش در نشو و نماست.

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

اين آفتاب فلک اثير را اشراق بر آفاق است و جميع کائنات ارضيّه بفيض تابشش در نشو و نماست. اگر حرارت و اشراق آفتاب نبود طبقات کره ارض تشکيل نمی شد و معادن کريمه تکوّن نمی يافت و اين خاک سياه قوّه انبات نمی جست و عالم نبات پرورش نمی يافت و عالم حيوان نشو و نما نميکرد و عالم انسان در کره ارض تحقّق نمی يافت. جميع اين بخشايش از فيض آفتاب است که آيتی از آيات قدرت حضرت پروردگار است و چون از نقطه اعتدال اشراق نمايد جهان جهان ديگر گردد و اقليم حليه خضرآء پوشد و جميع اشجار برگ و شکوفه نمايد و ثمر تر و تازه بخشد و در عروق و اعصاب هر ذی روحی خون بحرکت آيد حيات جديدی يابد قوّتی تازه حاصل 1 کند

و همچنين شمس حقيقت که کوکب لامع عالم عقول و ارواح و نفوس است و نيّر اعظم جهان افکار و قلوب مربّی حقيقت نوع انسان است و سبب نشو و نمای ارواح و عقول و نفوس آن کوکب الهی را نيز طلوع و غروبی و نقطه اعتدالی و خطّ استوائی و بروج متعدّده ئی. حال مدّتيست که آن نيّر اعظم افول نموده بود جهان عقول و نفوس و ارواح و قلوب تاريک شده بود قوّه نشو و نمای وجدانی بکلّی مفقود گشته بود. فتوری عظيم در عالم افکار حاصل شده بود. احساسات قلبی فراموش گشته بود. اکتشافات عقلی منتهی شده بود.

الحمدللّه صبح حقيقت دميد. و انوار بر آفاق تابيد. جميع کائنات در حرکت است هر دم حياتی تازه حاصل و هر روز آثاری عجيب باهر بايد که خفتگان بيدار شوند و غافلان هوشيار گردند وقت آنست که کوران بينا شوند و کران شنوا گردند و گنگان گويا شوند و مرده ها زنده گردند تا آثار مواهب اين قرن عظيم در جهان آشکار شود و سرور يوم عظيم جميع قلوب را احاطه کند انوار محبت دل و جان بتابد که ظلمات افکار و قلوب بکلّی زائل گردد جانتان خوش باد… . عبدالبهاء عباس



  1. تحصيل
منابع
محتویات