هُواللّه-ای نورسيدگان بهائيان و طالبان علم و عرفان…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای نورسيدگان بهائيان 1و طالبان علم و عرفان انسان را امتياز از حيوان بچند چيز است اوّل صورت رحماتيّت است و مثال نورانيّت. چنانچه در تورات ميفرمايد لنعملنّ انساناً علی صورتنا و مثالنا اين صورت رحمانيّت عبارت از جمعيت صفات کماليّه است که انوارش از شمس حقيقت جلوه بر حقائق انسانيّه نمايد و از اعظم صفات کماليّه علم و دانائی است پس بايد شب و روز بکوشيد و سعی بليغ مبذول داريد و آرام نگيريد تا از جميع علوم و فنون نصيب موفور يابيد و صورت رحمانيّت از شمس حقيقت تجلّی بر مرايای عقول و نفوس نمايد. عبدالبهاء را آرزو چنان که هر يک از شما در مدارس علوم معلّم اوّل شمرده شويد و در دبستان حقائق و معانی سر دفتر دانائی گرديد. و عليکم البهاء الابهی. ع ع  1. بواسطه جناب زائر آقا عاشور همدانی علیه بهآءاللّه الابهی مدرسه تأیید
منابع
محتویات