هُواللّه-ای نونهال بوستان محبّة اللّه. آنچه نگاشتی…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای نونهال بوستان محبّة اللّه. 1 آنچه نگاشتی ملاحظه گرديد دليل بر سلوک در سبيل هدی بود و برهان انجذاب قلب بجمال حضرت يزدان ملاحظه نما که چه موهبتی خدا در حق شما نموده. تو از کجا و ما از کجا. با وجود اين چنين شمع محبّتی در دلها افروخته که نورش از شرق ساطع بغرب و از غرب متواصل بشرق. مطمئن باش در ديوان الهی نامت مثبوت و اميد چنين است که در جنّت ملکوت داخل شوی و استقرار يابی و بآنچه سبب علويت عالم انسانيست در ملک و ملکوت واصل گردی. و باچشمی بينا و گوشی شنوا و زبانی گويا و رخی روشن موفق بر خدمت در کرم الهی و انتشار بشارات رحمانی گردی اگر چنانچه بايد و شايد بآن موفق شوی البته سلطنت ابديه تشکيل نمائی اين سلطنت اعظم از سلطنت ميکادو است زيرا سلطنت امپراطور ژاپون ايّامی معدود است. امّا اين سلطنت باقی و بر قرار الی ابد الاباد. آن سلطنت را يکمشت خاک پنهان کند يعنی چون ميکادو زير يکمشت خاک رود بکلّی محو و نابود گردد. امّا اين سلطنت مقاومت اعظم انقلابات عالم کند و در کمال استقلال تا ابد باقی و برقرار ماند آن سلطنت بقوه شمشير و آتشی سوزان و خونخواری و درندگی تشکيل شود و اين سلطنت. بآزادگی و فرزانگی و بزرگی و محبّت الهی بنيان گردد ببين که چه قدر فرق در ميان است. و عليکم التحيّة و الثّناء. ع ع  1. مستر هاریتس فوحیتا از اهل ژاپن
منابع
محتویات