هُواللّه-ای ياران شرق و غرب. از اعظم اساس دين اللّه…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای ياران شرق و غرب. 1 از اعظم اساس دين اللّه و معانی کلمة اللّه و تکليف احباءاللّه تعاون و تعاضد است. زيرا عالم انسانی بلکه سائر کائنات نامتناهی بتعاون وتعاضد قائم و اگر تعاون و تعاضد متبادله در بين کائنات نماند وجود بکلّی متلاشی گردد و چون بنظر دقيق در ارتباط و تسلسل کائنات امعان نمائيد ملاحظه ميکنيد که وجود هر کائنی از کائنات مستفيض و مستمد از جميع موجودات نامتناهيه است. و اين استمداد يا رأساً محقق و يا بالواسطه مقرّر. و اگر در اين استمداد و مدد طرفة العين فتور حاصل شود البتّه آن شئی موجود معدوم و متلاشی گردد چه که جميع کائنات مرتبط بيکديگرند و مستمد از يکديگر اعظم اساس حيات موجودات اين تعاون و تعاضد است عالم وجود را هيکل انسانی تصوّر نمائيد. جميع اعضا و اجزای هيکل انسانی معاونت يکديگر نمايند لهذا حيات باقيست و چون وقتی در اين انتظام خللی حاصل شود حيات مبدّل بممات گردد و اجزا متلاشی شود. پس بهمچنين ما بين اجزاء کائنات از جهت مدد و استمداد نيز ارتباط عجيبی محقّق که مدار بقای عالم و دوام اين کائنات نامتناهی است.

و چون نظر در کائنات ذيروح و موجودات ذی نموّ يعنی نباتات دقت نمائيد ملاحظه کنيد که حيوان و انسان بواسطه استنشاق هوا از کائنات نباتيّه مادّه حياتيّه اکتساب نمايند و آن عنصر ناريست که بمولّد الحموضه تعبير ميشود. و همچنين کائنات نباتيّه از کائنات ذيروح مادّه حيات نباتيّه عنصر مائی که بمولّد المآء تعبير ميشود اکتساب مينمايند.

مختصر اين است. که کائنات حسّاسه اکتساب حيات از کائنات ناميه نمايند و کائنات ناميه اکتساب حيات از کائنات حسّاسه کنند و اين تعاون و تعاضد مستديم و مستمرّ است. پس اساس حيات و وجود تعاون و تعاضد است. و سبب انعدام و اضمحلال انقطاع اين امداد و استمداد و هر چه رتبه بالاتر آيد اين امر عظيم يعنی تعاون و تعاضد شديدتر گردد. لهذا در عالم انسانی تعاون و تعاضد اتمّ و اکملتر از سائر عوالم است بقسمی که بکلّ زندگانی انسانی مربوط باين امر عظيم است. علی الخصوص بين احبّای الهی بايد اين اساس قويم در نهايت متانت باشد بقسمی که هر يک در جميع مراتب مدد بديگری رساند چه در مراتب حقائق و معانی و چه در مراتب جسمانی علی الخصوص در تأسيسات عمومی که نتائجش راجع بکلّ افراد است و بالأخص در مشرق الأذکار که اعظم اساس الهی است

پس بايد احبّای الهی بنهايت همّت و خلوص نيّت و جانفشانی معاونت در اين تأسيس ربّانی فرمايند حال در اقليم امريک احبّای الهی مصمّم بر تأسيس مشرق الاذکار گشتند و در بهترين نقطه ئی زمينی مهيّا نموده و مشغول بجمع اعانه هستند هر چند آنان اين مشرق الاذکار را در نهايت متانت و رصانت اتمام خواهند نمود ولی محض ارتباط شرق و غرب و ازدياد انعطافات حبّيّه و تحکيم بنياد اتّحاد و اتفاق بايد جميع احبّای شرق بقدر امکان معاونت نمايند ولو بمقدار جزئی مبلغی باشد لايکلّف اللّه نفسأ الّا وسعها و اين اعانه بايد از جميع شهرها و از جميع احبّای الهی گردد. و اعانات را باين ارض مقدس ارسال دارند تا از اينجا بوسائط امينی ارسال گردد

باری ای احبّای الهی يقين نمائيد که در مقابل اين اعانت اضعاف مضاعف خير و برکت در زراعت و صناعت و تجارت حاصل گردد. مَنْ جآءَ بِالحُسَنَة فَلَهُ عَشْراَمْثالها و شبهه نيست که حيّ قدير اهل انفاق را تأييد شديد فرمايد ربّ ربّ نور وجوه احبّائک المخلصين و ايّدهم بملآئکة نصرک المبين. و ثبتّهم علی صراطک المستقيم و افتح عليهم ابواب البرکة بفضلک القديم لأنّهم ينفقون ماخولتهم فی سبيلک و يحافظون علی دينک و يطمئنّون بذکرک و يبذلون ارواحهم فی محبّتک و لايبخلون باموالهم حبّاً بجمالک و طلباً لرضائک ربّ قدّر لهم جزآءً موفوراً و نصيباً مفروضاً و اجراً محتوماً انّک انت الموفّق المؤيّد الباذل المعطی الکريم. ع ع  1. بواسطه جناب آقا میرزا علی اکبر میلانی طبع شده بجمیع ولایات ایران و هندوستان و ترکستان ارسال دارید
منابع
محتویات