هُواللّه-شخص محترما کنفرانس صلح ملل اعظم نتائج اين…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

شخص محترما 1کنفرانس صلح ملل اعظم نتائج اين قرن عظيم است اين قرن نورانی در تاريخ انسان مثيل و نظير ندارد از جميع قرون ممتاز است. بفضائلی اختصاص يافته که کوکب درخشنده تأييدات آسمانی از افق اين قرن بر قرون و اعصار بتابد. از جمله خارق عادات اين قرن که فی الحقيقه معجزه است تأسيس وحدت عالم انسانيست و تفرّعات آن صلح عمومی طوائف و اتّحاد ملل مختلفه در اين نشئه انسانی. ايران مرکز اختلاف و نزاع و جدال بين ملل بود بدرجه که وصف نتوان نمود ملل خون يکديگر مباح ميشمردند مال يکديگر را تالان و تاراج ميکردند و در اذيت يکديگر ابداً قصور نمينمودند نفرت بين ملل بدرجه ئی بود که يکديگر را نجس ميشمردند. اگر شخصی از يهود در خانه مسلمانی دخول مينمود او را روی خاک می نشاند زيرا نجس ميشمرد و اگر از کاسه آب ميخورد يا کاسه را ميشکست و يا بکرّات و مرّات می شست.

مقصود اين است که عداوت و بغضاء در ميان مذاهب و ملل باين درجه بود. شصت سال پيش حضرت بهاءاللّه بقوّه آسمانی اعلان وحدت انسانی در ايران نمود و بعموم بشر خطاب کرد که ای نوع انسانی همه بار يکداريد و برگ يکشاخسار و چهل سال پيش در کتاب اقدس امر بالفت عمومی فرمود و جميع دول را بصلح عمومی دعوت نمود که حدود و ثغور جميع دول بواسطه مجلس دولی تعيين گردد که هيچ دولتی تجاوز از آن نتواند و اگر نزاعی ميان دو دولت حاصل شود در مجلس دولی محاکمه شود و مانند متنازعه بين افراد فصل شود و حکم گردد. و اگر چنانچه يکطرف تمرّد نمايد جميع دول بر او قيام نمايند. و مرقوم فرمود که اين صلح عمومی سبب آسايش عالم آفرينش است حال چون کنفرانس صلح ملل که در لندن تشکيل شده از تفرّعات وحدت عالم انسانی است لهذا بنهايت احترام شما را ياد مينمائيم که الحمدللّه باين خدمت عمومی قيام نموده‌ايد و انشآءاللّه روز بروز آن انجمن توسّع يابد و سبب حصول فوائد کليه و الفت و محبت عموميّه در بين ملل عالم گردد. و از شما خواهش دارم که احترامات فائقه مرا قبول فرمائيد.ع ع


شخص محترما. مقاصد خيريه آن جناب فی الحقيقه سزاوار ستايش است. و ما را نيز مقاصد چنين که عَلَم صلح اکبر در قطب عالم موج زند و خيمه وحدت عالم انسانی بر شرق و غرب سايه افکند نورانيّت الهيّه جهان را روشن نمايد و ظلمت عداوت و کين از روی زمين بر افتد. از دعوت شما بسيار ممنون شدم. ولی حال اسباب مجبره باعث حرکت بشرق است در بهار آينده محض ملاقات دوستان حقيقی بخطه مبارک امريک خواهم آمد و از الطاف حق مقاصد خيريه شما را تأييد طلبم و نهايت احترامات مرا در حق خويش قبول فرمائيد. عبدالبهآء ع ع  1. بواسطه آقا میرزا احمد لندن شخص محترم مستر فیلیپس منشی کنفرانس صلح ملل
منابع
محتویات