هُواللّه-نامه شما رسيد بنصّ قاطع جمال مبارک احبّا در…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

نامه شما رسيد بنصّ قاطع جمال مبارک احبّا در امور سياسی مداخله ندارند بلکه بايد جميع افکار خويش را حصر در تبليغ نمايند امروز تبليغ تکليف کلّ است. مثل اينکه عبدالبهاء باوجود آنکه تراب تربت پاک روح و جان اوست. از اين فيض عظيم خود را مهجور نموده تا آنکه شايد بقدر عجز خويش خدمتی بآستان مقدّس نمايد هيهات هيهات با وجود اين عجز چه توانم نمود ولی مالايدرک کلّه لايترک کلّه اميدش چنانست که يک حرکت مذبوحانه بنمايد و از ياران الهی رجای دعا مينمايد. بلکه بقطره ئی از بحر عبوديّت موّفق شود و امّا اگر نفسی از احبّای الهی در خدمتی از خدمات دولت و ملّت تعيين شود بايد بجان و دل بکوشد و بنهايت صداقت و امانت و ديانت ايفای وظيفه خويش نمايد

از طهران سئوال نموده بودند که اگر نفسی از احبّا در دائره ئی از دوائر حکومت تعيين و انتخاب شود تکليف او چيست مرقوم شد که بلکه بايد بکوشد تا در دوائر حکومت استخدام گردد و بعدل و انصاف پردازد و همّت و غيرت نمايد بلکه انشاءاللّه بخدمتی صادقانه بدولت و ملّت مؤيّد شود. نامه محفل بهائيان کرمان ملاحظه گرديد در اين ايّام سفر مکتوب مفصّل بمحفل روحانی مرقوم گشته بود و ارسال شده و شما از قبل عبدالبهآء تحيّت ابدع ابهی ابلاغ داريد. و عليک البهآء الابهی. ع ع


منابع
محتویات