جواب نامه دويم مجلس لاهای مسيو درسلهويس کميته محترمه…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

جواب نامه دويم مجلس لاهای مسيو درسلهويس کميته محترمه اجرائيه صلح عمومی

هُواللّه

اعضای محترما جواب نامه من که بتاريخ ١٢ جون ١٩٢٠ مرقوم فرموده بوديد رسيد نهايت تشکر حاصل گرديد. الحمدللّه دلالت بر وحدت فکر و مقصد در ميان ما و شما داشت و همچنين مضمون احساسات وجدانيّه بود که دلالت بر محبّت صميمی مينمود. ما بهائيان نهايت تعلق بآن انجمن محترم داريم لهذا دو شخص محترم بجهة ارتباطی محکم بآن انجمن محترم فرستاديم زيرا امروز اهمّ مسائل از مهام امور در عالم انسانی مسئله صلح عمومی است و اعظم وسيله حيات و سعادت عالم انسانی و جز باين حقيقت ساطعه ابداً عالم انسانی آسايش حقيقی نيابد و ترقی ننمايد بلکه روز بروز بر فلاکت و بدبختی بيفزايد اين جنگ مهيب اخير ثابت نمود که ادوات حربيه جديده فوق طاقت عالم انسانی است. اين ايّام را بايّام گذشته قياس نتوان نمود زيرا آلات و ادوات حربيه قديم بسيار خفيف بود ولی آلات و ادوات حربيه جديده ريشه عالم انسانی را در اندک زمانی قطع مينمايد و فوق طاقت بشر است.

لهذا صلح عمومی در اين عصر نظير آفتابست که سبب حيات جميع کائنات است پس بر هر فردی فرض و واجب که در اين امر عظيم بکوشد حال ما و شما را مقصد واحد وبتمام قوا حتّی جانفشانی و بذل مال و جان و خانمان ميکوشيم. چنانکه البته شنيده‌اند در ايران در اين سبيل هزاران نفوس جان فدا کرده‌اند و هزاران بنيان ويران شد باوجود اين بهيچوجه فتوری حاصل نگشت الی الآن ميکوشيم بلکه روز بروز بر کوشش ميافزائيم. زيرا صلح .جوئی ما منبعث از افکار نيست بلکه امريست اعتقادی و دينی و از جمله اساس ابديّه الهی. لهذا بتمام همّت ميکوشيم بلکه از جميع مصالح خويش و راحت و آسايش خود و تنظيم امور خويش چشم ميپوشيم و در اين امر عظيم ميکوشيم و اين امر عظيم را اسّ اساس اديان الهی ميدانيم و خدمت بملکوت الهی ميشماريم و سبب حيات ابديه ميدانيم و اعظم وسيله دخول در ملکوت رحمانی.

امروز صلح عمومی در بين بشر فوائدش مسلّم است و مضرّات جنگ در نزد کلّ معلوم و محتوم ولی در اين قضيّه بدانستن کفايت نميشود قوّهء تنفيذيه ميخواهد تا در جميع عالم جاری گردد شما در فکر اين باشيد که يک قوّه مجبره وجدانی در ميان آيد تا اين مقصد جليل از حيّز تصوّر بحيّز تحقق آيد و اين معلوم است بواسطه احساسات عاديه تنفيذ اين امر عظيم ممکن نه بلکه احساسات شديده وجدانيه ميخواهد تا از قوّه بفعل آيد جميع من علی الارض ميدانند که حسن اخلاق ممدوح و مقبول و سوء اخلاق مذموم و مردود و عدل و انصاف مقبول و مألوف و ظلم و اعتساف مردود و مذموم.

با وجود اين جميع خلق مگر نفوس قليله کل از اخلاق حميده و عدل محروم پس يک قوه وجدانيه لازم و احساسات روحانيه لازم تا مجبور برحسن اخلاق گردند. ما را اعتقاد چنين که قوه تنفيذيه در اين امر عظيم نفوذ کلمة‌اللّه و تأييدات روح القدس است و ما را با شما نهايت محبت و ارتباط و اتحاد است. از دل وجان آرزو مينمائيم که روزی آيد که خيمه وحدت عالم انسانی در وسط عالم بلند شود و علم صلح عمومی بر جميع آفاق موج زند. پس بايد وحدت عالم انسانی را تأسيس نمود تا بنيان صلح عمومی بر پا گردد آن انجمن خيرخواه عالم انسانی در نزد بهائيان بسيار محترمند لهذا خواهش داريم که احترامات فائقه ما را قبول بفرمائيد و همواره پيشرفت صلح عمومی را در اروپا بواسطه انجمن محترم بما اطلاع بدهيد و مخابرات در ما بين مستمر باشد.

۱۷ تموز. ١٩٢٠
”عبدالبهآء عبّاس“


منابع
محتویات