اللّه ابهی - ای بنده جمال ابهی، مکاتيب شما مضامينش…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

اللّه ابهی

ای بنده جمال ابهی، مکاتيب شما مضامينش شيرين و بسيار دلنشين چه که دليل بر محبّت نور مبين. مادام چنين گنجی در آستين داری و چنين سلطنتی زير نگين، پرواز کن و بآواز شهناز بخوان. کانت لقلبی اهواء مشتّة فاستجمعت مذ رأتک العين اهوائی فصار يحسدنی من کنت احسده و صرت مولی الوری مذ صرت مولائی. ترکت للنّاس دينهم و دنياهم شغلاً بذکرک يا دينی و دنيائی و البهآء علی کلّ ثابت مستقيم ع ع


منابع
محتویات