هو الأبهی - ای امة اللّه، جميع بانوهای پُر های و هوی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای امة اللّه، جميع بانوهای پُر های و هوی عالم آرزوی اين را ‌می‌نمودند که کنيز يک بنده‌ ئی از بندگان يزدان باشند. حال تو کنيز با تميز جمال قدمی و امه اسم اعظم چه قدر بايد شکر نمائی و در بارگاه احديّت بنهايت شکرانيّت توجّه و عبادت نمائی اين است خصائص يوم ظهور و البهاء عليک ع ع


منابع
محتویات