هو الأبهی - ای امه مبتهله خاشعه جمال ابهی، صد هزار…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای امه مبتهله خاشعه جمال ابهی، صد هزار جواهر نسآء و کرائم قبائل و شرائف عقائل آرزوی آنرا داشتند که بقطره‌ ئی از بحر اعظم فائز شوند و بشعله‌ ئی از فاران تجلّی جمال قدم واصل گردند تو بر ساحل دريای موهبت وارد شدی و تجلّيات متتابعه از سيناء ظهور مشاهده نمودی ع ع


منابع
محتویات