هو الأبهی - ای بنده جمال مبارک، اسمی از اسماء مبارک…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده جمال مبارک، اسمی از اسماء مبارک حسين است که نور مشرقين است تو عبد حسينی و از اين جهت سرور خافقين عبوديّت آستانش سلطنت دارين و عزّت قديمه باهره در افقين بآنچه از لوازم اين نام مبارک است قيام نما تا آيت باهره گردی و شعله محرقه فاشکر اللّه علی ذلک ع ع


منابع
محتویات