هو الأبهی - ای بنده حقّ ثابت بر عهد، خوشا بحال تو که…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای بنده حقّ ثابت بر عهد، خوشا بحال تو که مؤمن بطلعت اعلی و موقن بجمال ابهی روحی لاحبّائه الفدا شدی. خوشا بحال تو که مشتعل بنار محبّت اللّه گشتی خوشا بحال تو که منجذب بنفحات اللّه شدی خوشا بحال تو که مشرّف بلقاء اللّه گشتی خوشا بحال تو که مظهر الطاف اللّه گرديدی خوشا بحال تو که ثابت بر عهد و پيمان يزدان شدی. حال وقت ميدانست و زمان جولان زيرا ارياح افتتان در شدّت هيجان و امواج امتحان در منتها جريان موج چنان اوج گرفته که عمّامه چون برج را نيز غرق نموده عنقريب خواهی آن عمّامه را مشاهده نمود باری پای ثبات را محکم کن و قلب را بنفحات ميثاق اللّه بوستان ارم بقوّت پيمان چنان برخيز که هادم ميثاق را در دمی و نفسی فرار دهی اليوم روح القدس تأييد ثابتين نمايد و روح الامين توفيق راسخين بخشد. ملاحظه مکن که کلاه در سر داری و قباء در بر بقوّت الهيّه چنان نطقی يابی که کلّ عاجز مانند ع ع


منابع
محتویات