هو الأبهی - ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و از تفاصيل اطّلاع حاصل گرديد.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ثابت بر پيمان، نامه شما رسيد و از تفاصيل اطّلاع حاصل گرديد. هميشه تأثّرات قلب عبدالبهآء از اغبراريست که در ميان احبّا حاصل گردد مصائب خارجه تأثيری ندارد بلايای وارده را حکمی نه زيرا هر چه هست از خارج است توقّعی از آنان نيست. ولی اگر در ميان احبّا رنجش و اغبراری حاصل گردد بی‌ نهايت تأثير دارد.

من شب و روز بدرگاه جمال مبارک عجز و ابتهال ‌می‌نمايم و ناله و زاری ‌می‌کنم که ای محبوب يکتا ياران خويش را با يکديگر آميزش ده و دوستان را راستان فرما، قلوب را ارتباط بخش، نفوس را الفت احسان نما، تا جميع بيگانه و خويش فراموش نموده راه تو پويند راز تو گويند و رضای تو جويند. از شما هميشه من خوشنود بوده و هستم ولی حال اميد آن دارم که سبب شوی در ميان احبّای الهی نهايت التيام حاصل گردد. غمخوار يکديگر شوند جوانان حرمت و رعايت سالخوردگان کنند و سالخوردگان بجوانان پدر مهربان باشند. اين را از تو ميخواهم که تو قدم پيش نهی و در اين اجر پر سرور بکوشی. ترکستان مشوّش است و هر روز در خطری تا احبّا يک وجود نگردند و بنهايت اتّحاد حرکت نکنند راحت و آسايش نيابند بلکه پريشان و بيسر و سامان گردند.

الهی الهی الّف بين قلوب احبّائک و وحّد نفوس اصدقائک و اجعلهم متّحدين و متّفقين فی جميع الشؤون و اجمعهم علی معين رحمانيّتک بين بريّتک و فی ظلّ راية فردانيّتک بين خلقک و احشرهم تحت لواء الوحدة الانسانيّه و احفظهم فی صون حمايتک عن کلّ بليّة انّک انت المقتدر العزيز المهيمن الکريم الرّحيم

ای ثابت بر پيمان امور متعلّقه افنان در ايران پريشان است مدار معيشتشان از املاک عشق آباد فقط. لهذا بايد با جميع احباب در محافظه حقوقشان بکوشيد علی الخصوص شما تا اينکه ضبط و ربط حاصل گردد و حاصلات ملکيّه شان تماماً و کمالاً بيزد ارسال شود تا مدار معيشت گردد و سبب راحت و آسايششان شود اين قضيّه در نزد عبدالبهآء بسيار مهمّ است هر نفسی همّتی نمايد البتّه برکت آسمانی رخ دهد و تأييدات غيبيّه برسد و عليک البهآء الأبهی. عبدالبهآء عباس. ٢٨ ذی حجّه حيفا ١٣٣٨


منابع
محتویات